Ukuhaya Izinkondlo

Ukuhaya kwezinkondlo kuyinto umuntu abanayo ngaphandle kokuya esikoleni kuba sesihlokweni nasemithanjeni noma emizweni yalowo osuke ehaya ngalesosikhathi owaziwa ngokuthi umhayi wezinkondlo. Umhayi uyakwazi ukuveza noma ukuzwakalisa ukwenama noma ukuphatheka kabi enkondlweni asuke eyisho ngalesosikhathi. Kafushane ukuhaya inkondlo kuyinto ecebe ngezifengqo, okuwulimi olusebenza ezinkondlweni zomdabu. Ukuhaya kuyisabelo umuntu asiphiwa uMdali. Ukuhaya inkondlo kujulile futhi kumele kuhlobe kahle, kube nesigqi ukwenza inkondlo izwakale kahle nakulabo abasuke belalele. Kubalulekile futhi ukuthi kufanele ibe nomyalezo ozwakalayo inkondlo uma ihaywa. Ukuhaya kuyindlela yokusebenzisa ulimi ngobuciko.

Okuphawulekayo lapha ukuthi ziningi izindlela zokusebenzisa ulimi ngendlela ehlukile esingabala indlela umuntu asuke ezizwa ngayo ngalesosokhathi njengokuba sosizini, yinjabulo noma edlulisa umlayezo othile. Kwesinye isikhathi ukuhaya inkondlo kungasetshenziswa uma umuntu ekhipha ingonyuluka nelukuluku alizwa liqubuka ngaphakathi kuyena. Njengoba ukuhaya inkondlo kuyisipho esivela kuMvelinqangi esingandele noma ubani yingakho uma umuntu enalesiphiwo eba ngundabuzekwayo. Ngisho emandulo ngezikhathi zeNkosi uShaka ukuhaya izinkondlo kwakusetshenziswa kakhulu.

Isibonelo senkondlo
Lenkondlo ikhuluma ngemfundo kanye nangokubaluleka kwayo. Uhlobo lwalenkondlo isonethi ngoba inemigqa eyi-14.

Umthomb’ Ogobhozayo
Ngiphuzise kuwon’ umthomb’ ogobhozayo,
Laph’ izinyon’ ezimnyama
Ziphuz’ ekujulen’ okunzulu,
Okunokujula nokuhlakanipha.

Ngifis’ ukwazi konke
Okukhulis’ imiqondo yethu,
Ngokubhekana nezwe lanamuhla.
Kulenkundla sincike kulomthomb’ ogobhozayo,
Ongashiswa somiso nabusika,

Ongumphumela wokwethwasa kwehlobo
Ngihungele kwelomthomb’ ogobhozayo,
Ukuz’ isizwe sonke sihungekele khona,
Okwendluzel’ ezinkwazini zomthombo,
Siphuze silulam’ ogwaduleni lokungazi!

Lenkondlo Ibhalwe: E.J Mhlanga

By: Sbo Dladla

Leave a Comment