Inanda nezindawo zamagugu nomlando

Inanda ingelinye lamalokishi eTheku amadala futhi inomlando onzulu.  Leli lokishi linezindawo eqhukethe umlando obalulekile, uMasipala weTheku uthathe ithuba lokuqhakambisa noma lokutshengisa ngamagugu alendawo. UMasipala weTheku ubusingethe Inanda Heritage Route Tour ngempelasonto. Izivakashi ebeziyingxenye yalolu hambo zihlangane eNorth Beach Tourism Office ngaphambi kokuba zilibhekise eNanda ngebhasi. Uhambo ludlele endawenI ebalulekile yamagugu KwaMuhle Museum kanye naseMahatma Gandhi … Read more

Izinkondlo neZibongo zika J.L. Dube

Uma izenzo zakho zingezobuqhawe ngokwesiZulu, uphiwa Izibongo ezitusa amagalelo akho, kokunye kuze kulotshwe izinkondlo ngawe. Kuleli khasi siveza ezinye zezinkondlo ezibhalwa zitusa ubuqhawe buka Langalibalele Dube ongumsunguli wephephandaba iLanga. Lezinkondlo kanye nezibongo zabhalwa ababhali abahlukene, zizohlukaniswa ngababhali bazo. Ebhalwe uNomleti: 24 April 1903   INKOSI EYAY’TAND’ABANTU “Inkosi isiwele e Joridane” Kwash’u Hanna unina ngeliny’ ilanga: … Read more