Izilwane Zasekhaya

Eminyakeni lapho isizwe sisagcina amasiko ngendlela eyiyo, besiba nobudlelwano obubalekile nemvelo kanye nokwembethe umhlaba kanye nezilwane ezinhlobonhlobo. Izilwane zasekhaya zidlale indima enkulu kusikompilo lwesintu. Impilo yazozonke izinsuku ukuba khona kwesilwane ekhaya bekuba wusizo olukhulu. Lokhu phela sikuthola uma sibuka indlela ebekuphilwa ngayo, ebekudingeka khona inyama noma uhlabile ubikela amathongo okuyiwo abheke umuzi ukuba ungachitheki kujabule … Read more

Ukuxhumana Phakathi Kwabantu Nezilwane Zasekhaya

Abantu abaningi abafuyile emakhaya banezinkolelo ngokwenziwa yizilwane zabo futhi bayakwazi ukuchaza ukuthi isilwane sisuke siqondeni uma senza okuthile. Lezilwane kungaba izinkukhu, amakati, izinja njalonjalo. Sixoxisane noKakiwe Mbatha oneminyaka engu 87 ositshele ngokuthi yena esakhula yiziphi izinkolelo zakubo mayelana nekati, inja kanye nezinkukhu. Ikati Isilwane esifuywa emakhaya esidla ubisi kanye nenyama. Abanye abantu basuke befuna libasize … Read more

Ukusetshenziswa Kwesiduli Ekhaya

UMama uBongi Mzimela ohlala endaweni yaseCongo, eNanda ongowokudabuka kwaZulu usichazela ngesiduli kanye nemisebenzi eyayenziwa ngaso ezikhathini zakudala okusaqhubeka nokwenziwa namanje yilabo abanalo ulwazi ngaso. Isiduli sitholakala kakhulu ezindaweni ezingamahlathi noma izintaba. Isiduli singasichaza njengenhlabathi eqoqekile yenziwa igqumana nje, sihlala isilwanakazana esaziwa ngokuthi umuhlwa. Imisebenzi yesiduli Ezindaweni zasemakhaya njengoba sazi ukuthi izinto eziningi bayazenzela bona ngokusebenzisa … Read more

Ukuhlukaniswa ngezigaba kwenyama yenkomo

Kunendlela elandelwayo uma kuhlatshiwe inkomo ekhaya. Kunezingxenye zenyama engadliwa ubulili noma ibuphi kanti futhi kukhona futhi edliwa ngokweminyaka yabantu. Inanzi – Ixhumene netwani iyisikhwanyana esincane. Phakathi kunobulongwe obumanzi. Idliwa omama.   Iphaphu – Lisesifubeni likhishwa kanye nenhliziyo. Lidliwa abafana. Isibindi – Siseduze kwephaphu. Sikhulu kuso kukhishwa inyongo. Sidliwa ubaba wekhaya usikelwa umbengo ose bese kusala esamakhosikazi. Inhliziyo … Read more

Ukudipha izinkomo nokubaluleka kwako

Idiphu indawo eyakhiwayo buqamama nemizi yabantu, ngoba idinga indawo enkulu, bese kuba nendlu yokugcina imithi noma amakhemikhali asetshenziswa emanzini. Umdiphi uyafundiswa futhi ukuxuba lomuthi wokugeza izinkomo, ukuze angenzi iphutha ngoba lomuthi ungaba nobungozi uma ungathakiwe ngendlela. Idiphu lakhiwe ngezingodo eziqinile laba yindilinga noma ibe namakhona, bese kuba nendawo embiwe yashona yase ikhonkwa. Kungena inkomo eyodwa ngesikhathi. … Read more