Umcimbi Wokwemulisa Intombi

Umemulo

Umemulo yilapho ingane yentombazane isisesigabeni esandulela esokugcina ngoba esokugcina umshado.Lanake intombazane isuke isinikwa ngokuphelele ilungelo noma okhiye futhi ibongwa ngokuziphathakahle ngogcine kahle isibaya sikababa wayo. Uma uyintombazane uye wenzelwe isiphandla besewenzelwa umhlonyane mesewenzelwa umemulo mese kuba umshado, omunye kuke kuthi noma esenzeliwe umemulo angashadi, kuze kwenziwe omunye umsebenzi wokuthi ahlatshelwe imbuzi emhlane ukususa lelobhadi athole nemithi yakhona.

Kusuke lelobhadi meseshada, noma ungashada kuyakhaleleka ukuthi enzelwe, ngokwakantu akudingi uze ube noneminyaka engamashumi amabili nanye kuyima wenzelwa abazali nogogo kakhulu kazi ogogo yibo ebebeba neso elibanzi entombazaneni bona bebezazi zonke izigaba zentombazane bebekubona ukuthi usuvuthiwe usuthelile kumele wenzelwe, lokhu okudingekayo bebekhuluma nomama bentombazane bese eyidlulisa indaba kubaba wangane ubaba wentombi bese yenzela intombazane, ngoba bephuthuma ukuthi kuyenzeka intombazane ishade ina eminyaka eyishumi nesithupha kodwa nganeno kweyishumi nanye ,lokhu kwamanje. Bekwenziwa ke ukuyibonga ingane ngokuziphatha kahle. Intombazane yenzelwa abazali bayo yenzelwa kubolayizalwa khona, abazali bentombazane bayihlabela inkomo ukuyibonga ngokuziphatha kahle.

Ngelanga lomcimbi

Kusuke sekugaywe utshwala lapha ekhaya kwaziswa namalunga omdeni akude naseduzane, afike ngobuningi bawo. Bonke abantu bavunule ngokwamazinga abo abangakaqomi bazohlobisa emcimbini banandise bafake izigege lokho kuvala ingaphambili lentombane kuphela amaqezu ezinqa azihlalele nje ngaphandle, futhi uzowuphakamisa kakhulu umlenze kuchazeke izihlwele akunandaba usemcane vele0, iqembu eliphelezele omulayo lona libhince isidwaba kodwa sibasifishane sona bese behloba ngobuhlalu obuhle besigaba sakhe ibele lizihlalele ngaphandle noma likhulu nomalincane noma lide ogogo baphawuleke ukuthi leli akakenzi lutho lonoma eyiyo intombi kodwa uyasoma.

Nayeke usingaye ufaka isidwaba esifushane esiphononongwe kahle ngamafutha engulube ukuze sibe sihle, wasefaka umhlwehlwe walenkomo ehlatshiwe, ububeka emhlane bese uphelela lapha ngasemabeleni kuye ngokuthi ibinone kangakanani leyonkomo, ephethe nomkhonto. Umkhonto bekuwukuthi wenzelwe esekhaya uwuthatha komalume wakhe untombazane kodwa uma kade eseganile ubuya nawo kwakhe. Kusuke ngade lulungiselelwa lolusuku nangamaculo aculwa esigcawini mesekusinwa. Kuqalwa kudliwe kusuthwe bese kuyasinwa, mese kuthi lobenzelwa umcimbi abenezipho azitholoyo ehlonywa nemali ekhanda abomdeni izihlobo nabangani kosinwa ke koze kulamule ukuhlwa bese kuhlukanwa abagodukayo bagoduke abazolala lapha ekhaya kuhlukanwe. Akusho ukuthi sekuphelenoma inyama noma utshwala kusuke kushone ilanga nje ngoba ngakusasa bayabuya bezolanda izigqoko.

By: Nelisiwe Hlongwane

Leave a Comment