Umcimbi Wokubongwa Kwentombi Ngabasemzini

Umcimbi wombongo ngokuqonywa kwensizwa

Ziningi izinto ezenziwayo uma abantu ababili sebeqomene ngaphambi kokuthi baganane, njengokumiswa kweduku, okungenzeka kubo kantombazane noma kubo kamfana. Lapha sibheka umcimbi wombongo noma wokubongwa kwentombi ngokuthi isiqomile emzini othile. Lomcimbi wenziwa uma selimisiwe iduku eliwubufakazi bokuthi abantu baqomene futhi ukumiswa kweduku kwenzelwa ukuthi abantu asebeqomene baphumele obala kwaziwe nasendaweni ngabo.

Izindawo azifani ngendlela ezenza ngayo izinto. Futhi kubalulekile ukuthi siqale siveze ukuthi bakhona nabantu abawamisa amaduku bengaqonyiwe ngokusemthethweni, ngoba umuntu ekade wayeyishela intombi kodwa ingamqomi bese ezithathela umthetho ezandleni zakhe njengokuthi ayephuce into eyiphethe intombi ngalesosikhathi khona ezothi kungubufakazi bokuthi yamqoma. Uma kwenzeke lokhu amantombazane ayaqoqana alibangise kubo kamfana osemise iduku ngokungemthetho afike aliphule ngaphandle kokukhulumisa abantu bakhona. Lokho kusuke sekuyinkomba yokuthi ubesenga ezimithiyo umfana lowo. Kanti uma kuvunyelwene izintombi ziyahamba ziyolimisa kubo kamfana bese zishiya nobuhlalu noma ucu olubizwa ngokuthi iqabane obufakwa yinsizwa leyo esiqonyiwe ibulengise entanyeni.

Umcimbi wokubongwa kwentombi wona wenziwa ngabantu bakubo kamfana, wenzelwa kubo kantombazane leyo esiqomile. Wenziwa esikhathini esingangezinyanga eziyisithupha noma unyaka limisiwe iduku lelo. Kuthunyelwa abafana abasebancane kubo kantombazane ukuthi bayocela usuku lokuthi bazokwenza lomcimbi kulowomuzi. Uma selufikile usuku lomcimbi, kubalulekile ukuthi wenziwe ngezikhathi zantambama. Kuqoqana izintombi nezinsizwa zangakubo kamfana noma insizwa esiqonyiwe zilibhekise kubo kantombazane, kusuke kukhona nomkhongi kanye nayo insizwa leyo. Uma befika ekhaya kubo kantombazane bamiswa ngaphandle komuzi bese becela labo abazobambathisa kuvamise ukuthi kube ubaba wekhaya, umama nogogo wentombazane kanye nayo intombi.

Umama wentombazane ugqokiswa iphinifa, iduku lasekhanda nezicathulo. Ubaba wentombi unikwa uhengeshe nethawula elincane kuthi ugogo anikwa okufana nokwamama. Uma sebeqedile kubizwa intombi igqokiswe nayo ezayo bese imbathiswa nangetshali elincane elibekwa emahlombe, lisuke lihlotshisiwe ngezindwangu eziyimibala egqamile, amahengeshe, nezibuko. Lokhu kuyokwenziwa kuyona yomibili imindeni ngalesosikhathi kusamiwe ngaphandle komuzi. Umakoti bayaye bamembese nezimpelesi zakhe. Uma sekumbathisiwe sebembiza ngomakoti owesifazane kuthi owesilisa usebizwa ngomkhwenyana. Kuningi okunye okwenziwayo lapha njengokuthi uma sebefuna ukuhlalisa umakoti ecansini bazokhipha imali yokumhlalisa kanjalo nomkhwenyana, lokhu kusuke kusamdlalo.

Lokumbathiswa kukamakoti kwezinye izindawo kuthiwa isikoti sokuqala ngoba kusuke kungakathunyelwa abakhongi ukuthi bazocela isihlobo esihle. Umakoti unikwa nezinye izipho ezifana namabhayi nezimbulela khona engeke esashiswa yilanga nokunye okuningi. Umcimbi ube usuyaqhubeka ngokuthi kubuswe kulomuzi kuqhudelwane nangendlamu phakathi kwaba kubo kamakoti nomkhwenyana. Njengoba sike sizwe amanye amantombazane uma ekhuluma namanye umuntu akubeke kucace ukuthi yena waqoma wabongwa, yingakho enezambulela ezihlukene ngemibala.

English Summary

This ceremony is a follow up on the ceremony that is performed by young women when they visit the home of a potential partner to hang a piece of cloth as a symbol of a developing relationship between the two. In this regard, this ceremony is done by the boyfriend’s family or peers where they visit the girl’s homestead after six months or a year of the relationship to give gifts to some family members. The ceremony is done in the afternoon where both sides of the families perform dances through the night. This is also regarded as a very first stage of marriage because in doing this the boyfriend is showing his willingness to marry the young woman.

By: Nelisiwe Hlongwane

1 thought on “Umcimbi Wokubongwa Kwentombi Ngabasemzini”

Leave a Comment