Indentured Indian Labourers in Durban, South Africa – their daily bread

Food is the universal intake of energy, however every culture has their own and unique way of preparing and consuming food. When the indentured labourers came to Durban, they brought with them their own methods of cooking and the preparation of meals, which has become famous dishes of local restaurants to present day. Food is … Read more

Kinds of porridges

Contents 1 Kinds of porridges 2 How to make pumpkin porridge 2.1 First Step 2.2 Second step 2.3 Third step 3 How to make a malt porridge 4 Zulu summary 5 Isijingi 6 Ukuphekwa kwesijingi sethanga 7 Ukuphekwa kwesijingi sotshwala Kinds of porridges Isijingi is a traditional food, it is divided into two – the … Read more

Isiqatha or Shakes

Contents 1 History of Isiqatha 2 Recipe 3 Ingredients 4 Method History of Isiqatha Isiqatha which is also called shakes is an alcoholic drink which originated in the 1950’s when the Zulu’s migrated to Cato Manor to look for work. Isiqatha which is a highly fermented drink, was brewed by the women and sold to the male residents for a … Read more

Izimpawu Ezikhombisa Ukuthi Utshwala Lwesintu Lwenziwa nini Ekhaya

Ingxoxo noMama Juliya Cele. obesichazela ngezindlela abantu ababebona ngazo uma sekudingeka kwenziwe utshwala lwesintu ekhaya. Sizoqlala sibheke ukubaluleka kotshwala besintu, ngezikhathi zasemandulo utshwala lwesintu lwaluhlale lukhona emzini wendoda ngoba lwaluthandwa kakhulu abanumzane emizini yabo nokuthi uma kunesihambi kwakubalulekile ukuthi sifike sithole okuphuzwayo ekhaya. Obabamkhulu kwakuba into ababeyiphuza kakhulu noma bezihlalele ndawonye bezixoxela izindaba zabo. Kanti … Read more

Chicken Breyani: An Indian Traditional Food

Breyani is the royal dish amongst all the exotic rice dishes of India and is now a traditional recipe which many South Africans use. There are various types of breyani including chicken, fish, mutton, vegetables and prawns breyani. Ingredients 1 kg chicken (washed/cut)1 cup black lentils2 cups rice2 tablespoons of breyani spices4 green chillis2 tablespoon … Read more