Umculo Nendlamu, Sibusisiwe High School

Abantu babewuthanda umculo futhi yayingekho imisakazo. Abantu babecula noma yingasiphi isikhathi, njengokuthi amantombazane uma eyokha amanzi oma eyotheza ayehamba ecula kanjalo nabafana noma amadoda uma eyozingela nawo ayecula. Umculo babewusebenzisa njengendlela yokuxhumana ngoba omunye umuntu wayezwa ngohlobo lweculo ukuthi kuyiwaphi aphume alandele labo. Kuthiwa uma beyotheza babenendlela ababebizana ngayo ehlathini, isibonelo uma kukhona omemezayo ebuza … Read more

Ukukhuzela Intombi

Ukukhuzela intombi noma ukuyibongela umkhuba wesintu owenziwa yizinsizwa ukuveza ubugagu nentshisekelo ngothando enalo ngentombi. Insizwa isuke ikhuzela nje ngoba isho amagama aphuma kuyo, iwabhekise entombini, noma icule yenzela ukuzincengela entombini ukuthi ilalele lokhu insizwa efuna ukuyisho kuyo. Lomkhuba wawenziwa kakhulu izinsizwa lapho izintombi ziyotheza noma ziyokha amanzi okwakwenza ukuthi endaweni abantu bazi ukuthi insizwa yakwabani … Read more

Types of Traditional Dance

The Zulu people have many traditional dances which they used to dance. Their dances are different and they are danced in different occasions. Contents 1 The Bull Dance 2 The Hunting Dance 3 The Dance of the Small Shield 4 Umqhogoyo 5 Umbhekuzo 6 Umghebulo 7 The ilikhomba 8 IsiZulu Summary The Bull Dance A … Read more

Traditional Zulu Dance

Ijadu Ijadu uhlobo lwengoma noma ukusina olwenziwa uma kunomcimbi wesintu ekhaya ikakhulukazi, umcimbi othinta idlozi okungaba umemulo, umsebenzi wokubuyisa umnumzane wekhaya osewashona noma umshado. Ijadu luwuhlobo lwengoma engasheshi uma isinwa futhi namaculo akhona awasheshi ngoba lwaqalwa abantu abadala besilisa okwakuthi uma bezinamele kulowomcimbi noma bebonga impatho kulowomuzi abasuke bemenywe kuwo basine. Uma kuculwa iculo lejadu … Read more

Smart Gumede

Smart Gumede, printmaker and sculptor in wood, was born and died at Ndwedwe, KwaZulu-Natal. He also attended school in the Ndwedwe district, excelling at craftwork. He went to Amanzimtoti Training College to train as a teacher. While there, he received a bursary to train as an art teacher at the Ndaleni Teacher Training College. Taught … Read more