Ubuntu

Ubuntu, (pronounced|ùbúntú), is an ethic or humanist philosophy focusing on people’s allegiances and relations with each other. The word has its origin in the Bantu languages of Southern Africa. Ubuntu is seen as a traditional African concept. Contents 1 Meaning 2 Change in South Africa 3 Zimbabwe 4 Rwanda and Burundi 5 Uganda and Tanzania … Read more

Imigidi YamaNazaretha

Inkonzo yamaNazaretha iyinkonzo ebheke kakhulu emasikweni esintu kanye nasemilandweni yezikhathi zenkosi uShaka. Lenkonzo ixube izinhlanga ezahlukahlukene okungamaZulu, amaXhosa, abeSuthu kanye nabanye kodwa uma sebehlangene enkonzweni angeke ubone ukuthi bahlukene ngokwamasiko abo. Enkonzweni yamaNazaretha kunemigidi emihle eyenziwayo ikakhulukazi uma kunezingqungquthela ezinkulu eziba njalo ngenyanga. Umgidi wamaNazaretha uhambisana nemvunulo yakhona. Labo abasuke beya emgidini bayahloba ngemvunulo yabo … Read more