Nazareth Temples

Nazareth Baptist Church (Shembe) have temples where people gather to worship and pray. Their worship day is on Saturday they call it Sabbath. It is also a place where anyone with a problem  can come to deliver it to God in order to be solved.

Nazareth temples are built on the mountains, because the King Mvimbeni Shembe, ‘umqali wendlela’ as he is known went to the mountains and stayed under the stones. It is also believed that when you pray on the Sabbath on the mountain your ancestors are free to come and worship with you.

The Nazareth temple is surrounded with white stones in order to prevent evil spirit entering the temples, and to make the temple a respected and a holy place as it is a Godly place.

IsiZulu Summary
Amathempeli ebandla lamaNazaretha atholakala ezindaweni ezakhele izintaba. Abiywe ngamatshe amhlophe ukuvikela imimoya emibi kanye nokubeka uphawu lokuthi yindawo ekumele ihlonishwe ekukhonzelwa kuyona. Kunenkolelo yokuthi uMqali wendlela, uShembe waya entabeni wayothandaza. Usuku lwangoMgqibelo luthathwa njengosuku lwesabatha. Kunenkolelo futhi yokuthi uma ukhonzela entabeni amadlozi akini ayeza azokhonza nawe, ngalokhu uthola izibusiso ngoba uwakhiphile ebugqileni akuwo.

Leave a Comment