Ingabe abantu bayakholelwa emakhambini esintu ukuthiba iCOVID?

Ukusetshenziswa kwamakhambi esintu yinto ejwayelekile futhi yinto engesilona ihlazo. Noma ingesilona ihlazo kodwa ke kukhona futhi kuningi ukucwaseka nokubekeleka phansi kokusetshenziswa kwamakhambi esintu. Iningi labantu lincamela ukuya kubahlengikazi abasebenzisa indlela yesilungu yokwelapha kunendlela yesintu. Abanye bayakufihla ngisho ukukufihla ukuthi umuntu ubeye esangomeni noma enyangeni ukuyothola usizo ngenkinga abhekene nayo. Kwisifunda sakwaZulu, baningi kakhulu abasebenzisa amakhambi … Read more

UKaunda kwiKhomishana Yamalungelo Abantu

Ziningi izinkinga ezibhekene noMaspala weTheku kwezezimali nokuphathwa kwalelidolobha. UMxolisi Kaunda wethule ubufakazi ngomonakalo owenzeka ngonyaka owedlule, Julayi 2021, kasikhathi kunemibhikisho enodlame kuntshontshwa izimphahla ezitolo (unrest). UMxolisi Kaunda uthe umonakalo owenzeka ngesikhathi se-unrest wenzaka yena engekho ehhovisi eku-isolation ngemuva kokutholakala neCOVID 19. Ethula ubufakazi phambi kweKhomishana Yamalungelo Abantu YaseNingizimu Afrikan ( South African Human Rights Commission/SAHRC) … Read more

Ukubhala kukamatikuletsheni ngesikhathi seCovid 19

Isikhathi sokufunda umatikuletsheni (matric) isikhathi esinzima kubafundi bamabanga aphezulu (high school). Kusukela ngonyaka ka-2020 kuqala ubhubhane iCovid 19 izimpilo zabantu zithinteke kakhulu. Lokhu kube nomthelela ongemuhle nezinguquko kubafundi ngenxa yelockdown nemigomo ebihambisana nayo. Lezi zinguquko zaholela ekutheni umatikuletsheni ugcine ubhale izivivinyo izwe liku level 3. Kulo nyaka abafundi baqale ukubhala izivivinyo zokuphela konyaka ngomhlaka 27 … Read more