Ingabe abantu bayakholelwa emakhambini esintu ukuthiba iCOVID?

Ukusetshenziswa kwamakhambi esintu yinto ejwayelekile futhi yinto engesilona ihlazo. Noma ingesilona ihlazo kodwa ke kukhona futhi kuningi ukucwaseka nokubekeleka phansi kokusetshenziswa kwamakhambi esintu. Iningi labantu lincamela ukuya kubahlengikazi abasebenzisa indlela yesilungu yokwelapha kunendlela yesintu. Abanye bayakufihla ngisho ukukufihla ukuthi umuntu ubeye esangomeni noma enyangeni ukuyothola usizo ngenkinga abhekene nayo. Kwisifunda sakwaZulu, baningi kakhulu abasebenzisa amakhambi ukunabantu abaya emtholampilo nasezibhedlela noma kunjalo indlela yesintu yokwelapha isabukeleka phansi.

Umhlonyane

Kungashona ilanga uma singathi sibala izinhlobo zamakhambi ezikhona kanye nokuthi zisetshenziswa kanjani kanye nemisebenzi yazo. Amakhambi ayaphilisa ngokwehlukahlukana kwawo, njengoba kunalesifo esiwundaba mlonyeni nje kulezinsuku iCovid-19, baningi abazama indlela yesintu yamakhambi ukwelapha lesi sifo. Abanye bagquma ngesihlahla somsuzwane basixume namaqabunga esihlahla sikagamthrini “Gumtree”, kanti abanye bona basebenzisa isihlahla esibizwa ngokuthi umhlonyane okuhlongozwa ukuthi usebenza ngampela uma ugquma ngawo. Kanti ke kukhona nemibiko ehlongozwa abantu ukuthi lesihlahla sicutshungulwa ngochwepheshe “Scientists” ukuhlola ukuthi ngampela siyaselapha yini lesi sifo. Ukusetshenziswa koMhlonyane, uMsuzwane, kanye nesihlahla iGumtree kutshengisa khona ukwenza izaba zokwelapha lesifo kukhombisa khona ukuthi cha nawo amakhambi anendawo yawo ekwalapheni. Noma kunjalo kuhle sikubalule ukuthi akukho okushoyo futhi nokufakazela ukuthi isihlahla umhlonyane siyayilapha siphinde siyinqunde amandla iCovid-19. Abantu basuke benza izaba uma besebenzisa leli khambi ngoba becabangela ukuthi liyasiza nakho ke phela ukuthi akwaziwa okwakhuluphalisa ingulube.

Abantu abakholelwa kumakhambi esintu bayazi ukuthi ayelapha futhi iziphi nezifo azilaphayo, ingakho ke nakho ukusetshenziswa kwawo kumele kuhlonishwe futhi kungabukelwa phansi. Ukufika kwe Covid-19 kwenza abantu baphinda bakubona ukubaluleka kwamakhambi esintu ngoba imithi yabahlengikazi yesilungu ibithibazisa nje ekulweni noKhuvethe kodwa ihlulekile njengoba namanje kusakhalwa ngokuthi alikaveli nhlobo ikhambi eliyelapha iphele.

Brief overview

Indigenous knowledge and systems have historically been used to address health-related issues. It is not surprising then that in the wake of Covid-19, some people, especially those that utilise traditional medicine, are looking to indigenous herbs such as Umhlonyane to help deal with Covid-19. This article details the usage of indigenous herbs in relation to these kinds of health challenges.

Leave a Comment