Ukubhala kukamatikuletsheni ngesikhathi seCovid 19

Isikhathi sokufunda umatikuletsheni (matric) isikhathi esinzima kubafundi bamabanga aphezulu (high school). Kusukela ngonyaka ka-2020 kuqala ubhubhane iCovid 19 izimpilo zabantu zithinteke kakhulu. Lokhu kube nomthelela ongemuhle nezinguquko kubafundi ngenxa yelockdown nemigomo ebihambisana nayo. Lezi zinguquko zaholela ekutheni umatikuletsheni ugcine ubhale izivivinyo izwe liku level 3.

Kulo nyaka abafundi baqale ukubhala izivivinyo zokuphela konyaka ngomhlaka 27 Octoba bayoze baphuthule ukubhala mhlaka 07 Desemba. UMatikuletsheni wakulonyaka obufinda ngokugcwele nobufunda part-time bekuwu grade 11 wangonyaka owedlule ophazamisekile ezifundweni kangangoba awuyiqedanga icurriculum yakwa Grade 11 ngenxa yeCovid 19.

Ngaphambi kokuqala kwezivivinyo zikamatikuletsheni ungqogqoshe wezemfundo ephansi u-Angie Motshekga uqhakambise ukuzikhandla kothisha ekufundiseni yize isikhathi besinzima. Ekhuluma nabezindaba ungqogqoshe waveza ukuthi umatikuletsheni ukwazile ukuqeda icurriculum ngaphambi kokuqala izivivinyo zabo kulonyaka.

Izivivinyo zakulonyaka zinokukhululeka uma uziqhathanisa nonyaka owedlule. Kulonyaka umatikuletsheni ubhala ngesikhathi esihle izwe liku level 1 ingcindezi yemigomo yeCovid 19 yehlile kakhulu. Lokho ngeke sazi noma kuwumthelela wokuqondana nesikhathi sokuvotela ohulumeni bezifundazwe noma kusazoshintsha yini uma sekudlulile ukuvota.

Baningi abafisele umatikuletsheni ukubhala kahle nasezinkundlelini zokuxhumana. Okuhlabe umxhwele ukubona abebeqhuqhuzela abafundi ukufunda ngokuzimisela kepha bangalilahli ithemba uma bengaphumeleli. Lona ngomunye wemiyalezo obalulekile kubafundi bakamatikuletsheni .

Article Overview

Writing matric exams is daunting. Last year, due to Covid 19 lockdown and regulations, everyone was affected especially the learners. The regulations were very strict which led to matrics writing their final exam during lockdown Level 3. This year the situation is better and the matrics began writing on Wednesday 27th October. Well wishes are pouring in for the matric class of 2021.

Leave a Comment