Induna yezinsizwa nenduna yamacala

Kusekhona izindawo eziphethwe amakhosi. Amakhosi anezindlela zokuphatha noma zokulawula noma ngabe indawo inkulu kangakanani. Kukhona abalekelela inkosi ekwenzeni lomsebenzi ekuthiwa izinduna, kukhona induna yezinsizwa kanye nenduna yamacala. Kubekhona nephoyisa lenkosi nezikhonzi zenkosi. Umuntu okhethelwa ukuba induna kuba umuntu onobuhlakani, nobugagu, nobuciko ekwenzeni izinto obahloniphayo abanye abantu. Lomuntu ukhethwa abanye ukuthi unalezimpawu. Inkosi yalesosizwe iye ithembe labobantu abasuke bekhethiwe kunoma yini nasekuhlelweni kwezinto endaweni yenkosi, ngoba inkosi iyodwa ngeke yenze konke ngoba nesizwe sisuke sisikhulu. Njengenduna yensizwa yiyo exoxa nezinzizwa indaba zazo noma yini, neyamacala yiyo ethetha amacala lapha endaweni nebheka inhlalonhle kubantu benkosi.

Induna yezinsizwa
Yona iphatha ibutho lenkosi kulesosizwe esakhele, ibutho iqeqebana labafana asebekhulakhulile noma asebengakwazi ukubamba impi mayihlasela endaweni yenkosi. Iyona ke induna yensizwa exoxa nebutho lenkosi nanoma ingani ephatheleni nokungangabo. Mekunecece noma umshado kwesinye isigodi imibiko ifikela kuyo induna. Noma kukhona okubahluphayo njengokuthi kumele kuyobanjwa impi iyo eyazi kuqala bese ihlela, ukuze kuvikeleke isizwe sakubo. Ngoba phela ukungahloniphi koyedwa kulelibutho kwenza kusolwe induna ephethe ukuthi kungani bazenzele bangahloniphi.

Induna yezinsizwa yenzelwe ikuthi kube yiyo ezolawula izinsizwa, Uma kuthiwa ayohlome ihla ele bezwa ngayo, mewenze okungashiwongo yinduna uyajeziswa noma yingani. Ngaleyondlela yenza ukuthi umthetho uhlale waziwa. Uma bemenyiwe, ngosuku lomcimbi ayiphazamiseki induna yamacala, ngoba izinsizwa ziya emcimbini kuzohamba induna yensizwa nephoyisa lenkosi elizobheka abangenzi kahle bazobika enkosini ngesenzo sakhe asenzile lowo. Ngaleyondlela wonke umuntu kumele aziphathe kahle. Lapho bemenywe khona, iphoyisa lenkosi nenduna yebutho bayazazisa ukuthi sebefikile, ukwenzela ukuthi noma ngabe bayaphakelwa batshele induna ukuthi abazihlele ngoba sebezoletha ukudla noma kukhona onganelanga yiyo ebheka lokho noma kukhona osephoxa babikela induna kukho konke okwenziwayo baxhumana nenduna.

Kwenziwela ukuthi ngoba induna ingumlawuli mese beqiwe ngamanzi amponjwana ikhuze. Basuke behlobile ekugqokeni kwabo, ngamabheshu befake nesinene befake neqoyi baphathe nehawu. Isinene into eyayakhiwela ukuvikela noma ukufihla isitho sangasese sensizwa meyisina noma meyihleli iqojeme; iqoyi yinto eyayakhiwa ngesiqu sesilahla esithize ukufaka isitho sangasese somuntu wesilisa ukuze singalimali noma sebencweka beyinsizwa.

Induna yamacala 
Naye lomuntu usukwe ekhethwe la esizweni senkosi ngoba ehlonipha, enobuhlakani futhi ethembekile enkosini nasesizweni senkosi, nenkosi yaneliseka ngaye mese ebekwa ukuthi abeyiso lenkosi esizweni senkosi. Lowo muntu uze afe eyinduna meziphathe kahle ehlonipha isizweni senkosi nasenkosini ethembekile. Kanti bengaziphathanga kahle uyayekiswa kukhethwe omunye ozobayinduna, ehloniphayo engenzeleli. Umsebenzi wenduna ukuxazulula nokulamula abalwayo esizweni senkosi kungaze kuchitheke igazi. Lapha kuqulwa amacala anjengokuthi, omunye uzobika ngoba imbuzi zomumye zimdlele emasimini, noma bebanga imingcele yezindawo, noma izingane zishayene kwase kungena abanye omunye ashayeke kabi, besebethelelana amanzi lowo okudliwe ukudla kwakhe emasimini akhokhelwe yilo wembuzi ezonile, ngokuvumelana nangokuthi alibone naye iphutha lakhe ummangalelwa.

Ummangalelwa uye akhokhe inhlawulo ngomonakalo awenzile. Kuke kube inkomo, noma imbuzi noma imali kuye ngokuthi wone ngangakanani. Kona kusuke kuwukumthusa umuntu hhayi ngoba sekuxatshenwe ngempela mewumyisa enkosini kodwa kunesithunzi mewuthola incwadi ekubizela enkosini. Kuvame ukuthi mese kuphume isigwebo senkomo noma sembuzi bese uyiquba ke uyokhokha inhlawulo ngokona kwakho, kodwa uma kudlule isikhathi iyalandwa yiphoyisa lenkosi, mese kuze iphoyisa lenkosi ilanda ihlawulo seyengeziwe ngoba kuthiwa awuhloniphi induna yenkosi, futhi imane izithathele esibayeni noma edlelweni bese izobika ukuthi ibithunywe induna yenkosi ikuthi izothatha ihlawulo. Kodwa icala lokuthi ulwe nomunye wmgwaza ngomkhonto noma wamshaya ngenota lithethwa enkosini noma ekantolo. Njalo mekufike ozobika sekuyabhalwa manje kwenzela ukuthi bangakhohlwa noma benzele ukuthi mesephinda ona.

Leave a Comment