Usiko Lokugeza Isigodlo uma Intombazane Ikhulelwe Ekhaya

Thembi Mdlalose Sixoxisane noThembi Victory Mdlalose owazalelwa endaweni yaseNanda ngonyaka ka1976, wakhulela khona ehlala nabazali bakhe asebadlula emhlabeni. UThembi uyingane ephakathi nendawo. Sixoxe ngokugezwa kwesigodlo uma intombazane ikhulelwe ekhaya. Ubaba wakhe wayeyinyanga enesigodlo endlini enkulu ekhaya. Isigodlo yindawo lapho umuntu ongumelaphi wendabuko noma isangoma noma umthandazi esebenzela kuyo. Siyahlonishwa kakhulu umuntu akangeni uma engahlambulukile, njengokuthi … Read more

Usiko Lokufakwa kwengane Esibongweni Sayo

Ngokwesiko lakwaZulu ingane etholelwe ekhaya abazali bayo bengagcagcile kumele ifakwe esibongweni sakubo ngokusemthethweni. Ngosuku lomgcagco kanina noyise, komalume wengane kuhlatshwa imbuzi kuthathwe inyongo yayo ichelwe ngayo, kushiswe impepho emsamo kubikwe emadlozini ukuthi ingane isiyaphuma isiya kubo kwayo. Ingane iphiwa izipho bese kuthathwa uhlangothi lwembuzi kuhanjwe nalo kuyiwe kubo kayise wengane. Abakubo kwengane bayihlangabeza esangweni nabo … Read more

Ukuzilelana Kwabantu Besifazane Abasesithenjini

Ukuzila uma kushoniwe kuwusikompilo lwabantu abathile abamnyama. Imindeni iyahlukana ngendlela ezila ngayo. Lapha sizobheka okwakwenziwa ngabantu uma beganele esithenjini. Esikhathini sakudala umuntu wesifazane uma eganile wayehlala ekhaya akhulise izingane kuthi umyeni wayo asebenzele umndeni. Ukuzilelana kwakwenzeka uma omunye wabantu besifazane isimo siphoqa ukuthi ashiye ekhaya ayosebenza edolobheni. Lokhu wayekwenza ngokuxhumana nomndeni wonke ukuthola imvume yokuthi … Read more

Ukuzila noma ukuhlonipha kukamakoti emzini

Sixoxisane noGogo wakwaZungu ngadlula kukhona ngesikhathi engumakoti osemncane. Usixoxele ngahlangabezana nakho ngesikhathi eganela emzini wakwaGwala. Uthi ngesikhathi sabo besakhula kwakuyihlazo elikhulu ukuthi insizwa noma intombi ize ihlanganise iminyaka engamashumi amabili ingaganile noma ingaganiwe. Bekujwayeleke ukuthi umuntu uma eneminyaka eyishumi nesithupha abe eseganile.  Uma kwenzekile wadlula kulesikhathi ekufanele ngabe sewugana ngaso umndeni ubuhlangana kucutshungulwe ukuthi ngabe … Read more

Ukuziganisa kwentombi

Isiko noma umkhuba wokuthi abazali bakhethele izingane zabo abantu abafuna ukuthi zakhe nabo imizi lidala futhi kwakwenzeka ukuthi lingabi nomthelela omuhle noma ngabe abazali bafisa kanjani ukuthi izingane zabo ziganane. Lapha sibheka isimo umuntu wesifazane ahamba khona aye kubokamfana ukuyogana ngaphandle kwemvume noma kolwazi lomfana. Ubaba wensizwa esigodini ubeke abe nobudlelwane obuhle nomakhelwane bakhe noma … Read more

Ukuxhumana Kwezinto Ezifundiswa Intombazane Uma Izoya Kogana

Intombazane uma isizoya kogana iyalulekwa kubo ogogo nentombi eziphethe (iqhikiza). Kusuke kuwukumluleka ngoba lapho eya khona akusekona kubo, futhi uya kubantu angabazi. Kumele abe nendlela ehloniphekile nenesizotha azoziphatha ngayo, nokumbonisa ngezinto angase ahlangabezane nazo emzini ukuze akwazi ukukunqoba ngoba akafuneki umabuyemendweni. Ngokwesintu umakoti uma eyogana uyakotiza ekhaya elikhulu. Yingakho bekuganwa umuntu esemncane ngoba kumele anyakaze … Read more