Ukuziganisa kwentombi

Isiko noma umkhuba wokuthi abazali bakhethele izingane zabo abantu abafuna ukuthi zakhe nabo imizi lidala futhi kwakwenzeka ukuthi lingabi nomthelela omuhle noma ngabe abazali bafisa kanjani ukuthi izingane zabo ziganane. Lapha sibheka isimo umuntu wesifazane ahamba khona aye kubokamfana ukuyogana ngaphandle kwemvume noma kolwazi lomfana. Ubaba wensizwa esigodini ubeke abe nobudlelwane obuhle nomakhelwane bakhe noma nabantu bomndeni othize esigodini. Bekuthi uma kukhona intombazane ezalwa kuwona lowomndeni, kube lula ukuthi abone indlela amantombazane akulowo muzi aziphethe ngayo. Kwakuba inhlonipho noma uthando lentombazane kwesinye isikhathi uma nje ibe nogazi kuyise womfana wayibuka wayithanda. Yikho lokhu obekwenza noma kudala izifiso zokwenza intokazi ibe umalokazana kayo.

Sekuzothi ke uma inhliziyo yalobaba isithandile, bese yenza isu lokuthi ingadlulisa leso sicelo kubazali bentombi. Isicelo leso bekuba ukuyokwazisa abazali bentombazane ukuthi ingafisa ukuthi intombazane yabo igane indodana yayo. Iveze nobudlelwano obuzodaleka phakathi kwemindeni yomibili. Phela lokhu bekungenziwa yinoma ubani, bekumele kube yindoda esuthayo nekhomba ngophakathi ngoba isiko leli elinemibandela phakathi. Abazali bentombazane bebebuka ubudlelwane nokuma kahle kwalowo mndeni onesifiso ngendodakazi yabo bese uma benithandile benze imizamo yokuthi kwaziswe intombi leyo ngesifiso leso. Abazali bentombazane bebeyazisa intombazane kancane ngokusho izinto ezinhle entombazaneni mayelana nomfana wakulowo muzi udaba oluqondene naye. Kuthi uma intombi isho ukuthi inalo uthando lwalowo mfana, bese kwenziwa amalungiselelo ukuze intombi phela iyoziganisa kulowomuzi.

Ukuhamba kwentombi ekhaya
Bazomisa usuku lokufika kubo kansizwa leyo eyoganiselwa, bese kwenziwa amalungiselelo. Kothi uma usuku selusondele, amaqhikiza aziswe bese kwenziwe umsebenzi wokubikela abaphansi ngentombi yabo. Kuzoshiswa impepho ubaba wekhaya atshele abaphansi ukuthi nansi indodakazi yabo iyogana, kushiwo nalapho iyoganela khona. Kothi ngosuku lolo bese amaqhikiza aphume kanye nentombi leyo elibangise kulowomndeni wensizwa lapho intombi iyoziganisa khona. Ayothi uma efika emasangweni amemeze kulowo muzi ebathakazela ecula ekikiza. Uyise womfana ngenxa yokuthi uyazi ukuthi obani abasesangweni, useyothuma indodana leyo afuna ukuthi iganwe iyobheka ukuthi obani abasesangweni. Amaqhikiza asezofika abike ukuthi alethe intombi awusho umuzi ukuthi izoganiselwa lensizwa ekhuluma nabo esangweni. Uma insizwa iyithanda intokazi leyo, bekwenziwa amalungiselelo omgcagco bese kwenziwa izimfanelo zakhona. Kushiswe impepho kubo kamfana ukwazisa abadala ukuthi nansi insizwa yabo isiyathatha.

Kodwa ke uma umfana engayithandanga intombi leyo, ubevele axolise emaqhikizeni asho ukuthi ngeke akwazi ukuthi aganiselwe leyontokazi. Umuzi wakubo sebeyohlawula ngenkomo ukugeza intombi bese bekhipha imbuzi ukugeza namaqhikiza nezintombi ebeziphelezele intombi leyo. Sebeyohamba nemfuyo bephindela ekhaya lentombi lapho bezofika khona uyise wentombi afike ashise impepho abike kwabaphansi ukuthi nakhu kungahambanga kahle lapho intombi ibiyogana khona. Bayayigeza bayisusa isinyama ukuthi ibe nenhlanhla ngomuso ukuthi ithathwe kwenye indawo ingahlali kulelithunzi elimnyama.

English Summary
Families have a way of having relationships in terms of being neighbours and relatives. In the olden days some families would share a lot of things in common, regardless of their financial status, such as livestock. A rich man would see a lovely girl from a family they are friends with, they would then talk about this girl parent to parent, and the father from the rich family would request that the girl get married to his son. If the parents of the girl like the idea, they would indirectly pass on the message to the girl and let her know about the story. If the girl buys the idea and agrees to get married to the young man, arrangements would be made for a girl to go and let this be known to the family of the young man. Firstly the father of the girl would burn incest to inform the ancestors of what is going to happen in the family.

By: Mbusiswa Zuma
Source: Makhosi Maphumulo

Leave a Comment