Umhlonyane noma ukukhuliswa kwetshitshi

Ukukhulisa ingane yentombazane ukuthi insizwa sezingayimisa noma ungalimisi ngembaba uyitshele kodwa abadala bayazi nokuziphatha kwakho kumele ushintshe awusezodlala lemidlalo yengane omasichozi ngoba usuke usungene kwelinye ibanga wena, nabazali bazisa izinyanya ukuthi sekungenzeka kube nensizwa evakashile elawini lalayikhaya ngoba sekunomuntu osekhulile .Kwenzelwa intombazane umfana cha.

Ingane yentombazane ithi izelwe kuhlale isikhashana yenzelwe isiphandla bese kulandela umhlonyane lapho isuke isayintombi. Abazali bayo bayihlabela imbuzi ukuyibonga noma ukuyiveza, ngoba isuke ingakaqomi.

Umhlonyane

Intombazane iye ihlatshelwe imbuzi ngelanga lomcimbi iqonqile nontangawabo. Kuthi nje kuntwela ezansi bese bephuma emgoqweni beyogeza emfuleni. Nakhona kubalulekile ukuthi lowenziwelayo angarobhi lutho njengakho ukugeza ngoba ngeke kuphindwe kwenziwe. Kumele enze ngoba usuka kulesisigaba ungena kwesinye ngezinga lokukhula. Okudala noma asedlulile kukho makuhambe namanzi, aqalwe yibo amanzi engakathintwa muntu omunye. Baphuma ngamajubane bebheke emfuleni, babuye sebeqedile ke sebezolungela ukungena esigcawini.

Kuyenzeka basine befake isigege noma benqunu vele usuke esayintombi asine ke nowabo ngokushintshana. Osezele wayengasini ngoba akudingeki aphakamise umlenze kakhulu yena ngoba kumele ahloniphe usezele. Kubalulekile konke ngezigaba zakhona ngoba kuye kukhaleleke intombazane eyenzelwayo ngoba esinye isigaba asekuso hhayi owesilisa. Kuyasinwake kudliwe kubuswe bonke abantu kodwa igenge yayizibusisa ngenyama nonemenayithi hhayi utshwala. Kuze kuhlukanwe ntambama sekuphele umcimbi.

By: Nelisiwe Hlongwane

Leave a Reply