Amaphephandaba esiZulu II

Ekhasini lokuqala, siveze amagama amaphephandaba esintu, saqala ngokudingida Ilanga laseNatal, ngokuveza umbhali walo okuwuJohn Langalibalele Dube. Asigcinanga lapho, siphinde saveza inkondlo eyabhalwa emva kokushicilelwa okokuqala kweLanga. Nakuleli khasi sisaqhubeka siveza ezinye zezinkondlo ezabhalwa, izibongo ezaphiwa uDube sivale ngephephandaba Izindaba Zabantu. Lenkondlo ebhalwa ngu Nongamu (Vespertilio) ngesiZulu ime kanje:   Phuma uqhakaze phezu kwesizwe sethu, Njengoba … Read more

Amaphephandaba esiZulu I

Njengoba sazi ukuthi ukuloba lokhu, yinto eyafika nabamhlophe kuleli, kuhle siphinde sikuveze ukuthi omabonakude, uwayilense kanye namaphephandaba izinto ezingezokufika kuthina sizwe esinsundu. Ngaphambilini ebengekho amaphephandaba abantu abamnyama futhi abhalwa abantu abamnyama esiZulu. Kulelikhasi, sithi asibhunge ngamaphephandaba okuqala esiZulu okuyiLanga lase Natali kanye ne Izindaba Zabantu, lona elabuya laguqulwa labizwa ngo UmAfrika. Ilanga laseNatal Leliphephandaba lasungulwa … Read more

The Link Community Tabloid

The Indian Opinion, started by Mahatma Gandhi, and Ilanga lase Natal, started by John Dube, are thus far the only two newspaper publications that came out of Inanda. However a group of young vibrant residents of Inanda who call themselves Asenze Youth Development Youth Organization have recently changed this. In 2009 Inanda witnesses the birth … Read more

Indian Newspapers in KwaZulu-Natal – 150 years of Indian Journalism

Contents 1 The First Publications 2 The Indian Opinion 3 Indian Views 4 The 1930’s 5 The 1940’s 6 Golden City Post 7 Sources The First Publications Much of the history of Indian South Africans can be found in the archives of printed media. All dimensions of the life of the Indian community, established around … Read more