Isikhangiso seDemocratic Alliance

Isikhathi sokuvotela ohulumeni basekhaya ezweni lonke eNingizimu Afrika. Akekho ongazi ukuthi uma sekuvotwa wonke amaqembu ngoku hlukahlukana kwawo avuka azibuthe akhankasele ukuvotelwa abantu ukuze aphathe. Imikhankaso lena yokunxenxa abantu ukuthu bavotele lawo maqembu iqhutshwa phambili ngisho kumisakazo, amaphephandaba kanye nezinye izikhangiso khona abantu bezobona ukuthi obani okumele babavotivele. Okuhle ngendaba yemikhankaso nezikhangiso ukuthi amaqembu asuke … Read more

U-Ela Gandhi

U-Ela Gandhi wazalelwa ePhoenix, eThekwini ngo-1940 ngoJulayi 1. Uyaziwa ngomzabalazo wakhe ngesikhathi sobandlululo, futhi wayeyilungu lePhalamende eNingizimu Afrika kusukela ngo-1994 kuya ku-2004, lapho ahlangana khona neqembu le-African National Congress elalimele iPhoenix. Uyindodakazi enkulu kaMahatma Gandhi. U-Ela Gandhi uyiShansela yeDurban University of Technology futhi uyisishoshovu sokuthula. Ungumongameli Ohloniphekile woMkhandlu Womhlaba Wezenkolo Zokuthula futhi uyilungu leBhodi leBhodi … Read more

The Importance of Language

This Wednesday marks the anniversary of the death of Mahatma Gandhi, who was assassinated on the 30th January 1948. Gandhi, who lived in Durban for many years, believed that in order to be truly liberated, a person must recognise the significance and importance of their own language and culture. In line with this thinking this Wednesday the … Read more

The Phoenix Settlement

Contents 1 Communal Settlement2 Phoenix Settlement Trust3 Indian Opinion4 Private School5 Gandhi’s legacy continued6 The settlement restored7 Gandhi honoured8 Sources Communal SettlementThe Phoenix Settlement, established by Mahatma Gandhi in 1904,  is situated on the north-western edge of Inanda, some 20 kilometres north of Durban. Sita Gandhi writes:  “My grandfather’s farm … was fifteen miles away from the … Read more

Modern day Phoenix, Durban

Phoenix, some 20km northwest of central Durban, was established as township in 1976. But is said to be one of the oldest Indian settlements in South Africa, with indentured labourers from sugar cane plantations making their homes here decades ago.  Today Phoenix is a thriving community. But, like many other South African townships very little … Read more

Phoenix

Phoenix, some 20km northwest of central Durban, was established as township in 1976. But is said to be one of the oldest Indian settlements in South Africa, with indentured labourers from sugar cane plantations making their homes here decades ago. Today Phoenix is a thriving community. But, like many other South African townships very little … Read more