Amaphephandaba esiZulu I

Njengoba sazi ukuthi ukuloba lokhu, yinto eyafika nabamhlophe kuleli, kuhle siphinde sikuveze ukuthi omabonakude, uwayilense kanye namaphephandaba izinto ezingezokufika kuthina sizwe esinsundu. Ngaphambilini ebengekho amaphephandaba abantu abamnyama futhi abhalwa abantu abamnyama esiZulu. Kulelikhasi, sithi asibhunge ngamaphephandaba okuqala esiZulu okuyiLanga lase Natali kanye ne Izindaba Zabantu, lona elabuya laguqulwa labizwa ngo UmAfrika.

Ilanga laseNatal

Leliphephandaba lasungulwa ngu Mfundisi  uJohn Langalibalele Dube emva kokuthi ebone isidingo salo emphakathini wakithi onsundu. Inhloso yaleliphepha kwakungukuba wumlomo wesizwe esinsundu, kanti ke okunye futhi leliphepha lanika abantu abansundu izicijo zokuloba ukuze lukhule ulimi lwesintu. Ilanga leli belithinta izindaba zezwe lonke, libhalwa ngesintu noma bekukhona la ebelilotshwa khona ngesilungu. Ilanga lalihlobe ngezinkondlo ezibhalwe nguye uqobo uDube, ezibhala ngoBhambatha kaMancinza wakwaZondi, aphinde abhale namaculo esonto kanye nemithandazo yakhona.

Emva kokushicilelwa leliphepha okokuqala kwabhalwa inkondlo ngesilungu, ibhalwa nguNongamu ezibiza ngo Vespertilio, ebongela ukubhalwa kwaleliphepha. Lenkondlo ime kanje.

 

Arise, and shine upon our race

Since thou’art interpreted – THE SUN

And with light’s flood from us efface

The blacken’d course which night bath rud.

 

The truth seek ever to obey

Tho’ thou to falsehood foe must be:

At last thou shalt from Out the fray

Emerge, O SUN, triumphantly.

 

Ekhasini elilandelayo sizoyihumusha ngesintu lenkondlo, siphinde silobe nezinkondlo kanye nezibongo zobunsizwa akazithola uDube emva kokuba esungule iLanga laseNatal.

Brief overview
The first Zulu newspapers ever to be written were Ilanga laseNatal and Izindaba Zabantu, which was later changed to UmAfrika. This article looks at how both these papers came into existence and also the impact they have had since then. Both these papers played a huge role in serving as information hub for Zulu people and they also served as a vehicle for black people to voice their concerns, opinions and share newsworthy news to Zulus-speaking people.

Leave a Comment