Isihlahla Somgxamu

Isihlahla somgxamu siyisihlahla sendalo yalapha eNingizimu Afrika. Lesihlahla sihluma isithelo ekuthiwa ihluze, sithela ngesikhathi sasentwasahlobo. Umgxamu uthandwa kakhulu amacimbi. Lomuthi ubalulekile ezindaweni zabantu ngoba ubuye usetshenziselwe ukwelapha noma ukuzihlanza emzimbeni njengokuphalaza. Nasemfuyweni lomuthi uyasiza kakhulu ngoba amacimbi ayathokozelwa kakhulu yizinkukhu ngoba nabantu bayakwazi ukuwadla awabulali noma awanawo ubuthi obubulalayo. Ukwelapha Uma umuntu efuna ukusebenzisa isihlahla … Read more

Ugwayi Wamakhala – Isinemfu

Isnemfu (Snuff Plant) Isnemfu ugwayi wamakhala ovamise ukusetshenziswa abantu asebekhulile noma yizangoma. Kodwa esikhathini sanamuhla nabantu abasha sebeyawusebenzisa ngenkolelo yokuthi basuke besetshenziswa ngabantu abangasekho noma amadlozi. Iningi lalaba bathi basuke bemphuphile lowomuntu ongasekho abakhombise logwayi ukuthi bawusebenzise. Kunenkolelo yokuthi uma ungakulandeli lokhu osuke ukutshelile uyagula uze usizwe yikho ukuthi wenze lokho okutsheliwe.┬áSibe nengxoxo nomuntu wesifazane … Read more

Muti

Muti Market , Warwick Triangle in Durban. Muti (muthi) is a term for traditional medicine in Southern Africa as far north as Lake Tanganyika. The word muti is derived from the Zulu word for tree, of which the root is -thi. African Traditional medicine makes use of various natural products, many of which are derived … Read more

Inhlaba

Inhlaba umuthi obabayo wasehlane lona phela omunye wemithi ekhona kulelizwe esilakhele obaluleke kakhulu. Phela umphilisi lona ongathikameziswa isimo sezulu omila uhlale unyaka wonke. Awufani nezinye izihlahla ngoba uyaphilisa isihlahla sokuphila. InhlabaEmakhaya lesi sitshalo sisiza ezintweni ezahlukahlukene ngenxa yosizo lwaso olubalulekile. Uma izinkukhu zinomkhuhlanyana ziye ziphuziswe lesi sitshalo; emva kokuphuza ziphenduka imiqemane asize umasiza. Uma ulungiselela … Read more