Isiqunga

Isiqunga uhlobo lotshani olusetshenziswa kakhulu abantu abangamaZulu labo abakholelwa emadlozini. Isiqunga siyazimilela emahlathini nasezindaweni ezingamagquma nemihosha. Isiqunga utshani obukhula bubebude, nesidumbu esikhulu buyahaya uma ubuthinta, sinephunga elimnandi uma sesikhiwe. Umsebenzi wesiqunga omkhulu ukugeza. Isiqunga sisusa amathunzi amnyama kanye namabhadi. Isiqunga sisethenziswa ekhaya uma kushoniwe, sikhiwa nezimpande zaso siyagxotshwa bese sihlanganiswa namanzi, lawomanzi yiwo ekugezwa ngawo … Read more

Izinkolelo ngezinsumpa (Beliefs about warts)

Insumpa into ezimilelayo kumuntu kuba saqhubu. Zihlukene kathathu kukhona emnyama, empunga kanye nefana nebala lomuntu. Contents 1 Insumpa empunga 2 Insumpa emnyama 3 Insumpa efana nebala lakho 4 English summary Insumpa empunga nsumpa empunga kuthiwa iyakumila isuke ibika ukuthi uzothola abantwana babafana, ingavela noma ikuphi emzimbeni. Lensumpa iyakwazi ukuthi uyisuse emzimbeni ngokusebenzisa uluthi lomshanelo wotshani noma ingongoni uma … Read more

Izinkolelo ngesihlahla somphikeleli

Isihlahla esaziwa ngokuthi umphikeleli sinemisebenzi nezimanga eziningi esizenzayo. Lesihlahla sikhula kungathi yimbali. Ukukhula kwaso sikhula sibe yimbali enhle evulekile sibenamaqabunga amakhulu amade. Kuthiwa siyisihlahla esishayo uma kunento embi ekhaya sibuye siziqhakazele ngesikhathi saso. Kulabo abasaziyo kuthiwa bayakwazi ukusibona uma sibika okuthile ekhaya. Esikoleni sasOhlange kuthiwa singezinye sezihlahla ezitshaliwe ngokusho kukaMnumzane Radebe uma kukhona okuzovela esikoleni … Read more

Healing using organic plants

Healing from home provides indigenous methods and recipes from organically grown plants that have medicinal purposes. These plants can be used to heal, soothe, and alleviate pain. Not only do these methods save time and money but they are easy to prepare. Contents The Banana Tree Fennel Mint Granadilla Lemon Grass IsiZulu Summary The Banana Tree Peel and … Read more