Inhlaba

Inhlaba umuthi obabayo wasehlane lona phela omunye wemithi ekhona kulelizwe esilakhele obaluleke kakhulu. Phela umphilisi lona ongathikameziswa isimo sezulu omila uhlale unyaka wonke. Awufani nezinye izihlahla ngoba uyaphilisa isihlahla sokuphila. InhlabaEmakhaya lesi sitshalo sisiza ezintweni ezahlukahlukene ngenxa yosizo lwaso olubalulekile. Uma izinkukhu zinomkhuhlanyana ziye ziphuziswe lesi sitshalo; emva kokuphuza ziphenduka imiqemane asize umasiza.

Uma ulungiselela ukuphuzisa izilwane lomuthi uwuxuba namanzi bese uyaziphuzisa. Ngisho nezimbuzi imbala ziyawuthanda ngoba zona ziwudla unjalo. Phela utholakala kakhulu eNyakatho neKoloni lapho abafuyi bezimbuzi begcwele khona. Awugcini futhi ngalokho ngoba nezinyanga ziyawusebenzisa uma zenza izintelezi emizini yabantu. Noma uwutshalile imvamisa ugudla umuzi ekuqikeleni ukuwusebenzisa.Kulemihla esikuyo lapho sekunezifo eziningi lomuthi uyasebenza ekulapheni izifo emzimbeni womuntu avuke agqanqule. Ngakhoke kubalulekile ukuqikelela ngemvelo nangezihlahla zendabuko ukuze izizukulwane zizifice zijabule.

Leave a Comment