Ugwayi Wamakhala – Isinemfu

Isnemfu (Snuff Plant)
Isnemfu ugwayi wamakhala ovamise ukusetshenziswa abantu asebekhulile noma yizangoma. Kodwa esikhathini sanamuhla nabantu abasha sebeyawusebenzisa ngenkolelo yokuthi basuke besetshenziswa ngabantu abangasekho noma amadlozi. Iningi lalaba bathi basuke bemphuphile lowomuntu ongasekho abakhombise logwayi ukuthi bawusebenzise. Kunenkolelo yokuthi uma ungakulandeli lokhu osuke ukutshelile uyagula uze usizwe yikho ukuthi wenze lokho okutsheliwe. Sibe nengxoxo nomuntu wesifazane osemncane uManeli Mkhize, 35. Uthi waphupha ugogo wakhe ethi ucela ambhemele ugwayi wamakhala uthi akazange akunake lokhu noma leliphupho. Uthi cishe njalo wayehlale eliphupha engalinaki waze wagcina esephethwe yikhanda elalingapheli noma eseya emitholampilo kwathi ekugcineni wavuma ukuwubhema.

Izangoma zona zivamise ukuthi uma sezingena ebungomeni zibheme ugwayi wamakhala. Ngoba isikhathi esiningi zisebenza ngawo uma zibhula ezinye ziqale zibheme. Phela kuthiwa izangoma yibona bantu abenza izinto zabantu abalele futhi bayazi hlonipha kakhulu. Yingakho nogwayi bewubhema ngoba kuthiwa kuvamise ukuthi kube yinto yokuqala uma umuntu engena ethongeni ayenzayo.
Kuthiwa nabantu bakuqala babewuthanda kakhulu ugwayi wamakhala kwakuyinto abacitha ngayo isizungu uma sebephumule. Kwesinye isikhathi wawubafica belele emthunzini bebhema. Ngalezozikhathi abantu babezigayela ngokwabo logwayi besebenzisa itshe. Babewugaya uze ube yimvuthu bese begaya inhlaba nayo ibe yimvuthu. Zombili lezihlahla ziyatholakala ezindaweni ezihlala abantu, zihlanganiswa ndawonye ukwenza ugwayi wamakhala noma isnemfu. Iningi labantu lisathanda ukuzenzela wona emakhaya kunokuthi bawuthenge.

Ugwayi wamakhala uphinde usetshenziselwe ukwelapha. Njengokuthi uma ingane iphethwe yisilonda ezinqeni bayifaka wona siphele noma umuntu uma ephethwe yikhanda awubheme liyaphela. Kuthiwa umuntu obhema ugwayi wamakhala ugcine esewuqalekela okwenza angahluki kakhulu kumuntu obhema usikilidi ngoba uma engawubhemanga wuphathwa yikhanda elingapheli.

English summary
Snuff is mostly used by izangoma but now is used by the young generation that claim that they have been ordered by their ancestors to use it. People grow its plant, when it’s ready to be used they mixed it with aloe and grind it until it’s fine then they use it. Snuff can also be used for healing purposes if you have headache or to young children when they have a sickness that affect their anus, snuff can be inserted inside their anus and the child will get better. Snuff can also be addictive to the people who use it.

Written by: Nqobile Mdabe

3 thoughts on “Ugwayi Wamakhala – Isinemfu”

  1. Ngyambongela mina ngicela ukubuza ukuth nakwabanye kuyenzeka uduke kodwa uphinde uwuthole khona lapho?

    Reply

Leave a Comment