Kwenziwanjani Uma Kushawa Umuntu Wesilisa Emshadweni

Sonke siyazi ukuthi izinga lokuxabana noma lokulwa ebantwini ababili abathandanayo noma abashadile liphezulu kakhulu ezweni lethu. Lokhu abantu abaningi bazitshela ukuthi kungumkhuba ofika nesikhathi samanje noma sanamuhla kodwa iqiniso lithi lomkhuba kade waqala. Okujwayelekile ukuthi kutholakale kungumuntu wesifazane oshawayo, lapha sibheka indlela ekwenziwa ngayo uma kungumuntu wesilisa oshayiwe ngowesifazane. UGogo Pretty Ndlovu ohlala Ematikwe, Inanda … Read more

Izinto Ezazenziwa Esikhathini Sakudala Uma Kushadwa Ezingasenziwa

Kuningi osekwashintsha ezintweni ezazenziwa ezikhathini zakudala uma uqhathinisa nesikhathi samanje. Abantu abaningi bathi lokhu kwenziwa ukufika kwenkolo kubantu abayeka ukugcina amasiko abo noma bawashintsha ukuhambelana nesikhathi. Ukwenza izinto ezihambelana nesiko kubalulekile ukuthi yenziwe ngendlela enenhlonipho ngoba kusuke kuhlonishwa amadlozi futhi kunezinto ezilandelwayo nekufanele ziqikelelwe ukuze umsebenzi owenziwayo uphumelele. Ukukhetha Izimpelesi¬† Uma kuzoshadwa labo abashadayo kufanele … Read more

Izimpahla Ezitholwa Uma Kulotsholwa Ngezigaba Zazo

Abantu abambathayo noma abathola izifo umakugana intombi nezigaba abathola ngazo ngaphambi kokuthi kushadwe noma kugcagwe. Ziningi izindlela abantu abazilandelayo ngoba kukhona izindawo noma izigodi lapho kungacelwa khona kuvele kukhokhwe amalobolo kuphela bese kuyashadwa. Asikho isikhathi esibekiwe ukuthi kulotsholwane ngaso kuya nangamandla abantu ngoba uma kuwumuntu odla izambane likapondo kuyashesha. Abantu abajwayele ukuthi nakanjani bathole yilaba: … Read more

Izigaba Zamalobolo

Ukucelwa Kwesihlobo Esihle Ngalelilanga umfana osuke esezoganwa uthumela abakhongi ekhweni ukuthi bayomcelela isihlobo esihle. Ngokwesintu babefika bevunule bephelele ngalolusuku. Bayangeniswa endlini uma sebekhulekile ngaphandle komuzi bese umnumzane wekhaya ebabuza ukuthi bayamazi yini lowo abeze ngaye ekhaya. Uyavuma umkhongi uma kungukuthi uyamazi ababuze neminye imibuzo njengokuthi bayazi ukuthi usenengane nalapho bavume noma baphike. Kubalulekile ukuthi umzali … Read more

Indlela Elandelwayo Uma Kuhlawulwa Noma Kulotsholwa Ebukhosini BakwaNgcobo, KwaMaphumulo

Sibe nenhlanhla yokuthi sixoxisane noMntwana uXolisiwe Portia Ngcobo ohlala endaweni yase Inanda eCongo, kodwa imvelaphi yakhe ungowakwaMaphumulo esigodini saseNewspaper. Nkosazane Xolisiwe uzalalwe ebukhosini kaNgcobo ngamanye amazwi uyingane yasebukhosini. Inkosi ebusayo njengamanje umkhulu wakhe igama layo nguMngane Ngcobo. Lapha kubalulekile ukuthi sicacise ukuthi sikhuluma ngobukhosi bakwaNgcobo endaweni yaKwaMaphumulo kuphela. Okwenzekayo okujwayelekile Sonke siyazi ukuthi intombi yasebukhosini … Read more

Indima edlalwa abantu abadala ezimpilweni zabantu abasakhula

Izalukazi zazidlala ingxenye enkulu ekukhuleni kwezingane ekhaya nasemphakathini kangangokuthi babethenjwa futhi babekwazi ukubona uma umuntu esengena esigabeni esithile sokukhula. Futhi ukuthenjwa kwabo kwakwaziwa kakhulu izinsizwa uma isifuna ukuganwa ngoba yayibuza bona abantu abadala ngokuziphatha kwentombazane. Ziningi izindlela ababeyihlola ngayo intombi leyo uma kukhona izinto ababengaziqondi kahle. Kuzothi uma esekutholile lokho atshele insizwa yilapho isalukazi sesizoklonyeliswa … Read more