Ukusetshenziswa Komuthi Wentando

Ngezikhathi zakudala abantu baKwaZulu babekholelwa kakhulu emithini yesintu. Kwakuhluka kuphela ukuthi umuntu yena uwusebenzisa kanjani. Abanye kwakuba ukuthakatha abanye bephilisa ngayo abanye bahlanganise amakhambi okuvusa imizi uma bebona ukuthi sekuyonakala. Umuthi wentando umuthi owawukhona ngisho kubantu basemandulo kodwa babewusebenzisa ngenye indlela ngoba umuntu oyinyanga noma oyisangoma babengamniki umuntu ongaganile. Noma banike intombi uma isizogana. Kungani … Read more

Ukuqiniswa Kwentombi Ezogana

Ukugana akuyona into engaphathwa kalula, udaba lwakho luphathwa ngesizotha ngoba luwudaba oluthinta abalele, abangasekho. Kulungiswa igobongo lobulawu obumhlophe. Leli gobongo lobulawu obumhlophe liletha inhlanhla, ligeza igazi lenze lowo muntu olidlayo abe newozawoza. Inkolelo yamaZulu ithi zonke lezi zinto ziyokwenzeka ngenxa yalo leligobongo. Ngalobu bulawu kuyagezwa, buyaphuzwa, kuyaphalazwa kubuye kuchathwe ngalo. Izinhlobo zobulawu Ubulawu benhlanhla: omadlozana … Read more

Ukuhlonipha kwesoka noma komkhwenyana ekhweni

Isizwe samaZulu¬†siyakwazisa ukuhlonipha kakhulu. Izindlela zokuhlonipha zigqugquzelwa ngezindlela ezahlukene ukukhombisa ukubaluleka kwesiko lesiZulu. Izindlela zokuhlonipha ziningi, lapha sizobheka indlela insizwa noma isoka elihlonipha ngayo ekhweni lapho iqonywe khona. Kubalulekile ukuthi intombi uma seyazi ukuthi kukhona lapho esithanda khona yazise udadewabo noma iqhikiza ngokuthi isiqomile. Lokhu kuyasiza nangokuthi izintombi phela zingathathelani amasoka. ¬† Ngokwesintu lesintu isoka … Read more

Ukufohla Kukamakoti Emzini

Umakoti usuka kubo ezintathakusa ehamba namantombazane angakubo, basuke beya lapho intombi izoshadela khona sekulotsholiwe kwenziwa konke. Kusuke kuyilanga lokuthi ihlatshelwe inkomo lapho ishadela khona. Basuke sebazi kubo kamkhwenyane ukuthi umakoti uyeza kodwa bengasazi isikhathi azofika ngaso. Umakoti nomthimba bavuka ekuseni kakhulu ngoba basuke befuna ukuthi kube yibo abazobavusa. Kuzwakala ngengoma isisho egcekeni kuyikhona bevuka-ke kamkhwenyane. … Read more

Ukucimela

Kuyimfanelo kumZulu ogcina isiZulu ukuba intombi ngaphambi kokuba iyogana icimele. Ukucimela isiko lokuvalelisa ekhaya nasezihlotsheni. Ukuganisa intombazana akuyiwona umsebenzi kayise yedwa kodwa kungumsebenzi wakhe nabafowabo. Yingakho umuntu ecimela kuyo yonke imizi yakwabo, afike ahlatshiswe, afakwe isiphandla, agcotshwe ngenyongo ukuze abaphansi bamkhothe, bamqinisele uhambo lwasemendweni. Kuyo yonke lemizi uyahlatshiswa, alale, avuke, abuyele ekhaya, aphinde ahambe njalonjalo. … Read more

Okwenziwa Ngumakoti Ngosuku Lomembeso

Kuningi okwenziwayo uma umuntu wesifazane egana. Lapha sibheka okulindeleke kumakoti ngosuku lomembeso wakhe. UNkosikazi Dlamini kanye noBongiwe Mkhize abahlala endaweni yaseNanda eCongo basixoxele ngalokho okulindeleke kumakoti ngabasemzini wakhe ngosuku lomembeso. Umembeso yizipho ezilethwa ngabantu basemzini noma abakhwenyana kuzombeswa umndeni nezihlobo zakubo kamakoti eziphilayo nezingasekho. Njengokujwayelekile abakubo kamkhwenyana bayahamba baye kubo kwentombi ngezikhathi zasemini. Uma befika … Read more