Isidwaba sikaMakoti

Uma kudlule umakoti ekhaya noma umama obeganile, uyaye agqokiswe isidwaba sakhe. Uma umakoti egqokiswa isidwaba kuhlatshwa imbuzi kushiswe nempepho. Kubikwa kwabadala ukuthi kuzogqokiswa umakoti walayikhaya ongasekho isidwaba, okuyinqubamgomo ngoba uma kuzoba khona umcimbi wesintu ekhaya kubekwa kwabadala kuqala. Uma kugqokiswa umakoti ongasekho isidwaba kuhlatshwa inkomo yokumugeza kuqala. Uma isihlatshiwe lenkomo ilala usuku olulodwa, ngakusasa ivuke … Read more

Izipho Zikamkhwekazi Ezikhethekile

Uma kukhulunywa ngezipho zikamkhwekazi ezikhethekile, kusuke kushiwo izinto ezifunwa ngumama wentombi uma ikhulelwe noma isigana ezingaqondene nomunye umuntu njengomuntu okunguye owathwala intombi leyo. Uma intombi ikhulelwe ingakagani kuba ngomama abayiqhubayo ukuyobika isisu kubo kamfana, kuthi uma izolotsholwa umama uyanikwa ithuba lokuthi azotshela abakhongi ezakhe izibizo. Lelisiko libaluleke kakhulu emlandweni waKwaZulu. Uma intombi ikhulelwe Uma intombazane … Read more