Izipho Zikamkhwekazi Ezikhethekile

Uma kukhulunywa ngezipho zikamkhwekazi ezikhethekile, kusuke kushiwo izinto ezifunwa ngumama wentombi uma ikhulelwe noma isigana ezingaqondene nomunye umuntu njengomuntu okunguye owathwala intombi leyo. Uma intombi ikhulelwe ingakagani kuba ngomama abayiqhubayo ukuyobika isisu kubo kamfana, kuthi uma izolotsholwa umama uyanikwa ithuba lokuthi azotshela abakhongi ezakhe izibizo. Lelisiko libaluleke kakhulu emlandweni waKwaZulu. Uma intombi ikhulelwe Uma intombazane … Read more