Izipho Zikamkhwekazi Ezikhethekile

Uma kukhulunywa ngezipho zikamkhwekazi ezikhethekile, kusuke kushiwo izinto ezifunwa ngumama wentombi uma ikhulelwe noma isigana ezingaqondene nomunye umuntu njengomuntu okunguye owathwala intombi leyo. Uma intombi ikhulelwe ingakagani kuba ngomama abayiqhubayo ukuyobika isisu kubo kamfana, kuthi uma izolotsholwa umama uyanikwa ithuba lokuthi azotshela abakhongi ezakhe izibizo. Lelisiko libaluleke kakhulu emlandweni waKwaZulu.

Uma intombi ikhulelwe
Uma intombazane ikhulelwe isayintombi egcwele, umama wayefuna inkomo eyisithole, leyonkomo isuke ingakaze izale njengophawu lokuba msulwa kwentombazane. Uma kungukuthi umama wentombazane useyazi ukuthi ayisaphelele noma ayiseyona intombi egcwele noma isinengane, wayefuna inkomazi, leyonkomo isuke isizalile. Kuba sekuba kuyena umama wentombi ukuthi uyenzani inkomo leyo.

Ngamalobolo
Kuzothi uma sekuqala izingxoxo zamalobolo umama wentombi uzobe esebiza imali yamadolo, kuyashiyana ngezindawo ukuthi kukhishwa malini. Kodwa kudala kwakukhishwa u R10. Phela kuze kuthiwe imali yamadolo ngoba kushiwo ngesikhathi lapho umama eteta noma esebeletha umntwana lowo osuke esegana, lapho usuke eguqile ngamadolo etetiswa yizalukazi.

Kuphinde futhi kube igqongwe noma igalini likaphalafini, lona kwakufanele abakhongi bafike sebeliphethe. Lokhu kwakwenziwa ngoba ngesikhathi umama wentombi eteta kwakusuke kukhanyisiwe isiphefu.

Noma eyiphi ingane kuyaziwa ukuthi iyachatha uma iseyincane kanti futhi nabantu besifazane bayachatha uma sekusondele isikhathi sokubeletha. Nalo-ke umkhwekazi uyalibiza uchatho. Kwakwenzeka ukuthi abasemzini bamuphe nezinye izipho umkhwekazi ukumbonga ngokubazalela umakoti. Izipho ezifana nezitofu namalambu njalonjalo.

Esikhathini Sanamuhla
Ziningi izinto esezishintshile manje njengokuthi abantu sebetetela ezibhedlela, sekukhanyiswa ugesi okwenza ukuthi okunye kwalokhu okungenhla kungasenziwa. Ngisho nokuqhutshwa kwentombi uma ikhulelwe sekukhona abangakwenzi abalindela ukuthi kube ngabantu bakubo kamfana abazofika ukuzobika isisu. Iningi labantu abadala alivumelani nokushintsha kwalezinto ngoba bathi ekugcineni ingane yakho uma isigana isuke isikushiya iyokwakha owayo umuzi ingeke isabuyela emuva.

English Summary
In this article we are looking at the gifts that are specifically for the mother of the girl during the processes of paying for damages if the girl is pregnant and lobola negotiations. Men are main negotiators during lobola and they give the girl’s mother a chance to tell them what she also want. It is important to note that during pregnancy especially out of wedlock, it is women that are chief negotiators because they have to take the girl to the boy’s family to announce the pregnancy and ask for damages. During pregnancy announcement the girl’ s mother will ask for a cow as a sign that her daughter was still a virgin.

And when it’s lobola negotiations she will ask for a certain amount of money as a gesture for kneeling down during the birth process of the girl; gallon of paraffin that was used to give light when the girl was born; and a syringe that she used to administer an enema before giving birth to the girl.

By: Nqobile Mdabe
Source: Gogo Buyile Mzobe INanda – Congo

Leave a Comment