Ukukotiza

Ukuhamba kwesikhathi kusho ukushintsha kwezinto kanye nokushintsha kwendlela yokuphila, ingakho ke nje futhi kungamangazi ukuthi nezinye zezindlela zokuphila sezithe ukushintsha kancane. Abahlala emakhaya nabahlala emalokishini kanye nasesilungwini kukhona okufanayo abasakwenza noma sekuhleke indlela yokwenza, ukuganwa kuseyinto eyenziwa nxazonke umehluko nje owokuthi emalokishini nasesilungwini omalokazane noma abalobokazi abasazigqoki izidwaba abanye nezicholo okuhloniphisa abasakufaki. Ukukotiza ke kusho khona ukuthi ayisafani indlela yokukwenza. Emalokishini nje izindlu zakhona azinamncele, azihlukanisi ukuthi iyiphi ekababezala noninazala, uma kuyindlu enamagumbi amahlanu nje aphelele kukancane ukuthi kube khona nendlu yangenhla yokushisela impepho. Kodwa ke asikho lapho, sikulento yokuthi ngabe yini umakoti nokukotiza.

Umakoti umuntu osuke eseganile ngokuphelele, ongunkosikazi noma umblobokazi wasekhaya, leli gama elithi umakoti lingamanye amagama okungesiwona awesintu kepha awumfakela. Umakoti igama lomsusela, elasuselwa okanye elathathwa esiBhunwini lisuselwa egameni elithi “maak gou tea” lokhu okusho ukuthi ”sheshisa noma phuthuma uyongenzela itiye”. Isizathu sokuthi ke omakoti begqoka amaphinifa bengasavunuli njengakuqala ukuthi kwathathelwa kwindlela yesilungu yomuntu oshadile ukuthi bagqoke amaphinifa. Sekuyiyona ndlela yokwenza yasuselwa noma ithathwe komama ababesebenza emakhashini yase esilungwini ilethwa emakhaya emzini yobaba ngoba bayibona kuyindlela ehloniphekile yokugqoka uma usemzini womnumzane, wenza umsebenzi womalokazana ”ekotiza” ekhaya njengoba nanamhlanje nje lokhu kusenziwa, seyaze yathathwa njengosiko kanti cha akusilo usiko lethu thina sizwe esimnyama.

Indlela nje yokugqoka ku-“Mrs” okuyigama lomshadikazi ngolimi lwabaseNgilandi, kanti ke esiZulwini yafika nalaba abasebenza emakhishini abaqhamuka nayo ngoba phela behlonipha umsebenzi abawenzayo khona. Ingakho abasebenzi basemakshini abenzelwe lo mfanekiso kumele bagqoke wona. Abagcinanga ngokuwugqoka, bagcina sebekuthatha lokhu kugqoka omama bethu bakusa emakhaya ngokuthi bakubona kuyindlela enhle, efanelekile ukuthi umuntu oseganile agqoke ngayo ngokuthi inesizotha iphinde ikhombise nenhlonipho kwathike noma sekufika umalokaza ezogana ekhaya babesebegqokiswa nabo ngalendlela yephinifa neduku okuthathwa njengokuhlonipha kanye nendlela yokugqoka kukamalokazana ”makoti”.

Leave a Comment