Ukukotiza

Ukuhamba kwesikhathi kusho ukushintsha kwezinto kanye nokushintsha kwendlela yokuphila, ingakho ke nje futhi kungamangazi ukuthi nezinye zezindlela zokuphila sezithe ukushintsha kancane. Abahlala emakhaya nabahlala emalokishini kanye nasesilungwini kukhona okufanayo abasakwenza noma sekuhleke indlela yokwenza, ukuganwa kuseyinto eyenziwa nxazonke umehluko nje owokuthi emalokishini nasesilungwini omalokazane noma abalobokazi abasazigqoki izidwaba abanye nezicholo okuhloniphisa abasakufaki. Ukukotiza ke kusho … Read more