Insimu KaNomkhubulwane

Sixoxisane noMama uThangithini Ngcobo onguMaNdlovu ngomkhosi kaNomkhubulwane. Uhlala  esigodini saseMgcweni endaweni yaseNtshangwe. Ukhule endaweni yangakubo omama asebekhulile belima insimu kaNomkhubulwane naye useze waba yingxenye yabo. Ezindaweni eziningi lomkhosi uyahlonishwa, yilapho njalo ngaphambi kokuthi abantu baqale ukulima bahambe baye kolima insimu kaNomkhubulwane. Ngemuva kwalokho bonke abantu bayakwazi ukuqala ukuzilimela emasimini abo. Akubona bonke abantu ababayingxenye yalabo abasuke bezolima … Read more

Inkosi eyayithanda Izinganekwane

Kwasukasukela! Cosu! Emandulo lapho wawusancinza itshe likhale igazi, kwakukhona inkosi ethize, lenkosi yayizithanda izinganekwane kakhulu. Yayicela abantu besizwe sayo ukuba bayixoxele izinganekwane. Abantu babejwayele ukuyixoxela izinganekwane ezimfushane ezaziyishiya inganelisekile. Kuthe ngelinye ilanga yabiza amabutho ayo yathi kuwona ifuna umuntu ozoyixoxela inganekwane ende, lowo oyokwenza njalo izomuganisela ngendodakazi yayo bese imxoshise nangezinkomo. Bonke bazimisela ngokuyixoxa inganekwane … Read more

Imizekelo

Imizekelo yizindaba ezehlela abanye abantu bese zixoxelwa izingane ezisakhula ukuze zikhule kahle ngenhlonipho nangesizotha, zihloniphe noma yimuphi umuntu omdala hhayi abazali bazo kuphela. Lezindaba yizinto ezenzeka ngempela emiphakathini ethile bese ziyasetshenziswa ukukhulisa kahle izingane. Imizekelo ayifani nezinganekwane. Nazi izibonelo: Ingane nezinswazi Kuthiwa kwakukhona umama owayenengane. Lengane wayeyitotosa kakhulu ngendlela yokuthi uma ifuna into wayengayinqabeli noma kungafanele avume yaze yakhula yabandala inalomkhuba, … Read more

Ugogo nonogwaja – Inganekwane

Kwasukasukela. Kwakukhona ugogo nonogwaja. Ngelinye ilanga unogwaja wavakashela ugogo. Wathi kugogo abadlale umaphekaphekane. Nangempela kwaqala unogwaja wangena ebhodweni elinamanzi elabe libaselwe. Wathi tshiyo tshiyo sengivuthiwe! Wamkhipha. Wangena ugogo ebhodweni wavala unogwaja, wathi ugogo tshiyo tshiyo sengivuthiwe! Wamkhipha. Wangena unogwaja kwayiso leso. Wangena ugogo wathi tshiyo tshiyo sengivuthiwe lutho unogwaja ukumkhipha. Waphinda wakhala ugogo tshiyo tshiyo … Read more