USlinyana NoHlakaniphane

Kwasukasukela! Cosu… Kudala kwakukhona abafana ababili ababengabandawonye, owokuqala kwakunguSlinyana owesibili kunguHlakaniphane. UHlakaniphane wayehlakaniphile kanti uSlinyane wayeyisilima njengegama lakhe. Kwathi ngelinye ilanga bahamba baya kodlala umshini wemali uSlinyana wawina imali eningi eyamaphepha uHlakaniphane wathola uhlweza. USlinyana wabe esecela bashintshane nomfowabo yena athathe eyamaphepha. Wavuma ke uHlakaniphane bagoduka baya kubo. Ngakusasa bavuka baya kothenga izimpahla. Ukusa kwabonwa … Read more

UMantolwane nekameli lakhe

UMantolwane wayehlala yedwa entabeni. Wayehlala endlini encane. Engazihlanganisi nabanye abantu. UMantolwane wayefuye ikameli, wayethwala ngalo izinto zakhe uma ehamba. Kwakubanda ngalobobusuku. Wabophela ikameli emnyango, ngentambo ende. Wase eyazisonga naye ngengubo walala. Engakutholi ukufudumala phezu kokuba esezisongile ngengubo. Lase limemezile ikameli, “Nkosi yami, ngiyagodola lapha ngaphandle. Ungeze wangivumela ngifake ikhala endlini ukuze lifudumale.” Waphendula uMantolwane, “Yincane … Read more

UBuhlalusebenkosi

Kwasukasukela! Kwakukhona intombazane enhle, yabe iyindodakazi yenkosi. Yabe ithandwa kakhulu nguyise, yayinezimpelesi ezaziyigada ziphinde ziyenzele konke ekufunayo. Lezizimpelesi kwakungamantombazane, amanye awo ayenomona. Intombazane yenkosi yayihlala esigodlweni, kwakuthi uma seyithomba ihambe iyokha ibovu emphandwini owawusehlathini. Umphandu kwabe kungumgodi omkhulu owabe usehlathini. Lwafika usuku lokuthi uBuhlaluse ahambe aye kokha ibovu. Bamthatha ababezohamba naye kanye nezinye izintombi bangena … Read more

Iziphicaphicwano Zezitshalo Nezilwane

Iziphiciphicwano Ezimayelana Nezitshalo Iziphicaphicwano ngenye yezindlela zokudlulisa kolwazi ngabantu abadala ababedlulisa ngayo kwabasakhula. Lokhu kwakwenzeka ngesikhathi lapho wonke umuntu ekhaya eseqedile imisebenzi abekelwe yona ekwakujwayeleke ukuthi kube yisikhathi santambama lapho umndeni usuhleli uzincokolela wothe umlilo. Umuntu wokuqala okunguye ophicayo uqala ngokuthi ‘ngiphicaphica…’ bese kuthi lowo ophendulile kube nguye othola ithuba lokubuza ngokushintshana. Ngiphicaphica… Ngomuntu wami … Read more

Iziphicaphicwano

Iziphicaphicwano kwakuwumdlalo owawunedumela nesasasa kubantu abadala nezingane owawudlalwa ngezikhathi zakudala. Unomthelela ekusizeni kokusebenzisa ingqondo ngokujulile nokuthi ufundise ngezinto zempilo nalokho esikubona nsuku zonke. Lomdlalo wawudlalwa abadalala nabancane. Kwakuyindlela yokudlulisa isikhathi futhi kuchithwa isizungu. Lomdlalo wawudinga ukuthi ube umuntu okwaziyo ukujula ngokomqondo ngoba imibuzo yakhona yayifuna ube ngumuntu oqaphelayo izinto emhlabeni ngoba wawudinga ulethe impendulo ngokuthi … Read more

Izinkolelo Zabantu Ngokwenzeka Emizimbeni Yabo

Kunezinkolelo abantu abanazo ngezinto ezisuke zenzeka ngesikhathi esithile emizimbeni yabo njengokuthi kusuke kukhona into ezokwenzeka, okungenzeka kube okuhle noma okubi. Lomkhuba abantu abaningi bakhule kuyizinkolelo ezazishiwo ngabantu abadala nabo bakholelwa ukuthi kuyenzeka ngempela lokho. Nazi izibonelo ngezansi: Njengokuthi Uma udlula endaweni enemimoya emibi, bathi uzwa izinwele zishwaqa, ushaywe wuvalo kuqhaqhazele namadolo kodwa ungabonanga noma ungezwanga … Read more