Ugogo nonogwaja – Inganekwane

Kwasukasukela.
Kwakukhona ugogo nonogwaja.

Ngelinye ilanga unogwaja wavakashela ugogo. Wathi kugogo abadlale umaphekaphekane. Nangempela kwaqala unogwaja wangena ebhodweni elinamanzi elabe libaselwe. Wathi tshiyo tshiyo sengivuthiwe! Wamkhipha. Wangena ugogo ebhodweni wavala unogwaja, wathi ugogo tshiyo tshiyo sengivuthiwe! Wamkhipha. Wangena unogwaja kwayiso leso. Wangena ugogo wathi tshiyo tshiyo sengivuthiwe lutho unogwaja ukumkhipha. Waphinda wakhala ugogo tshiyo tshiyo sengivuthiwe, wathi unogwaja, ungavuthwa kanjani izinkobe zikababa zingakavuthwa. Thula!

Zabuya izingane ekwaluseni, unogwaja waziphakela inyama kagogo. Yathi enye loluzipho lwafana nolukagogo nje! Wathi unogwaja thula wena! Wase ema ngasemnyango wathi naze namudla ugogo wenu! Wabaleka, zamjaha izingane zafika ngasemfuleni zangamthola zabona imbokodo zayicosha zathi uma nje ngingambona ngizomshaya ngale mbokodo isho iyiphonsa ngaphesheya komfula. Habe! yaphenduka imbokodo yaba unogwaja. Wathi pe! pe! waze wangiwelisa phela!

Cosu cosu yaphela.

Isifundo: Bhasobha ubuqili
Lesson: Be careful of craftiness

Leave a Reply