UMantolwane nekameli lakhe

UMantolwane wayehlala yedwa entabeni. Wayehlala endlini encane. Engazihlanganisi nabanye abantu. UMantolwane wayefuye ikameli, wayethwala ngalo izinto zakhe uma ehamba. Kwakubanda ngalobobusuku. Wabophela ikameli emnyango, ngentambo ende. Wase eyazisonga naye ngengubo walala. Engakutholi ukufudumala phezu kokuba esezisongile ngengubo.

Lase limemezile ikameli, “Nkosi yami, ngiyagodola lapha ngaphandle. Ungeze wangivumela ngifake ikhala endlini ukuze lifudumale.” Waphendula uMantolwane, “Yincane lendlu, ngeke size senele kulendlu sobabili. Nokho-ke ngiyakuvumela ukuba ufake ikhala lodwa.”

Ikameli lalifaka ikhala. Kuthe ngemuva kwesikhashana lamemeza futhi, “Nkosi yami. Ikhala selifudumele. Kodwa amadlebe ayabanda. Angikholwa ukuthi ngiyokuzwa ngawo kusasa ngingewafake wona athole ukufudumala.” UMantolwane wathi, “Bengikutshelile ukuthi ayikho indawo yethu sobabili lapha endlini, yincane. Nokho-ke wafake amadlebe wodwa ungadlulisi kuwo.”

Lawafaka ikameli amadlebe endlini. Lezwakala futhi selimemeza, “Nkosi yami. Sengifile amakhaza entanyeni. Angiboni ukuthi ngingase ngisebenze kusasa uma kungazekuse intamo igodola kangaka. Ungengivumele ngiyifake lapha endlini?” UMantolwane, “Awuzwa yini? Ngithe ayikho indawo yethu sobabili kulendlu! Nokho-ke ngiyayazi ingozi yokungenwa amakhaza entanyeni. Yingenise intamo yodwa nje.”

Layifaka intamo ikameli yafudumala. Lathi, “Imilenze yami yangaphambili isifile ngamakhaza. Ngingeze ngakwazi ukuhamba ngayo kusasa uma ingenwe ngamakhaza. Ungangivumela ngiyifake?” UMantolwane wathi, “Awuzwa yini umangithi kulendlu ayikho indawo yethu sobabili? Yifake imilenze yangaphambili yodwa. Ungadlulisi.”

Ikameli layifaka imilenze, lase libuye lithi, “Nkosi yami, sengifudumele lapha ngaphambili kodwa ngiyagodola lapha ngasemuva, kungase kwenzeke kuse ngigula.” Alabe lisacela manje ikameli lamane langena nje, lama phezu kweNkosi yalo.

UMantolwane wazilalela nje. Laphinda futhi, “Sengikhathele ukuma sengifuna ukucambalala nami.” Wathi uMantolwane, “Ayikho indawo yethu sobabili lapha.” Ikameli layiluma iNkosi yalo layikhiphela ngaphandle. UMantolwane wangenza lutho. Waphoqeleka ukuphumela ngaphandle.

Leave a Comment