Ukutshalwa kweSilo

Noma izinto zesintu eziningi ezibandakanya amasiko akwaZulu zihleze zenzelwa emehlweni abantu , njengayo imigubho kanye nemibungazo akusikhona konke okuvezelwa abantu, okunye kuba izinto eziyimfihlo yasekhaya ngokwehlukana kwemizi. Ingakho ke nje kunendida mayelana nokukhothama kwamakhosi akwaZulu kanye nemininingwano ngokufihla kwawo ngoba phela khona akufani nokufihla umuntukazana, ongesiyena owasebukhosini. Nasemlandweni siyathola ukuthi namanje kalaziwa ithuna leNdlovukazi yaMageba … Read more

Ukuzalwa kweMbube (iSilo)

Siyisizwe sikaPhunga noMageba sikhala siyazithulisa ngokulahlekelwa iSilo Samabandla. Kule ngosi sithi qaphu qaphu ngokuzalwa kwakhe. iSilo ogama laso nguKing Goodwill Zwelithini kaBhekuzulu Zulu. Uzalwe ngonyaka ka 14 Julayi 1948, ezalelwa esifundazweni sakwaZulu eNingizimu neAfrika endaweni yakwaNongoma eHlalankosi. Ubeyinkosana yenkosi uBhekuzulu kaSolomon Zulu kanye nomama wesizwe wesibili uNdlovukazi Thomo. Ekukhuleni kwakhe ube esefunda esikoleni sekhethelo sokufundisa … Read more

Umkhosi womhlanga – Ukuhlolwa kwezintombi

Ukuhlolwa kwezintombi ezinye zezinto thina sizwe samaZulu esiziqhenya ngakho futhi esikubungazayo. Umkhosi womhlanga ugujwa njalo ngonyaka esigodlweni seSilo samaBandla iNkosi uGoodwill Zwelithini Zulu uMntwana kaMageba Enyokeni kwaNongoma. Kusuka izintombi ezisuka ezigodini ezahlukene zize kulomkhosi. Izintombi ziyaye ziphathe umhlanga zithathe¬†uhambo oluncane la ezisuka ziyobuka khona. Uma umhlanga ungaphukanga ohanjweni intombi iwuphethe, kusho ukuthi iyintombi nto.   … Read more