IJukskei

IJukskeyi ekuqaleni ibiwumdlalo odlalwa amaVoortrekkers. Babebeka isikhonkwane siqonde phansi bese bezama ukushaya leli tshe likude ngezikhonkwane zabo ezimise okwe-skittle ezisetshenziswa ejokeni lezinkabi. Uhlobo lwesimanje luhlanganisa amaqembu amabili, abadlali abane, iqembu ngalinye elidlala ngama-skeis amabili. Izikhonkwane zibekwa emigodini emibili yesihlabathi eqhelelene ngamamitha ayi-14. Inhloso ukushaya isikhonkwane noma ukusondeza i-skeis futhi ufinyelele kumamaphuzu angu-23.

Okuqukethwe

 • Okusetshenziswayo
 • Indawo yokudlala
 • Ukuhlelwa kwamaqembu nendawo umuntu azoyidlala
  • Incazelo yomdlalo
  • Imijikelezo
  • Imithetho kanye nokuthola amaphuzu
  • Izinhlawulo zokwephula umthetho

Okusetshenziswayo

Izikebhe zingenziwa ngokhuni, irabha, inhlanganisela nezinye izinto zokwenza. Ama-skeets kufanele abe phakathi kuka-300mm no-460mm ubude, futhi ububanzi bawo akumele budlule u-75mm. I-skeet akufanele ibe nesisindo esingaphezu kwe-1.8kg (yabadala) noma ngaphansi kuka-1.1kg (ya bancane).

Izigxobo ezimbili eziqondile, eziyindilinga zenziwe ngokhuni noma izinto zokwenziwa futhi kufanele zibe ngu-510mm ubude, futhi zibe ngu-25mm kuya ku-30mm ubukhulu. Uhlangothi olulodwa lwesigxobo kufanele luncishiswe endaweni ebukhali, etshalwe ngo-50mm ukushona esihlabathini. Isikulufu, isipikili noma into efanayo ingagxilwa kunoma yiluphi uhlangothi lwephitshi ngentambo evikelwe unomphela ohlangothini olulodwa. Enye ingxenye yentambo ingase ibe nehhuku noma indandatho engaxhunywa phezu kwesikulufu esiphambene noma isipikili.

Ifindo noma umaka kungabonisa ubonisa iaikhungo esiqondile lapho kuphambana khona izintambo. Isigxobo sima ncamashi ngemuva kwefindo noma umaka lapho intambo iboshelwe yaqiniswa khona enkundleni.

Isigxobo kufanele sibekwe endaweni eyibanga elingu-1.8m ukusuka ngaphambili, no-1.2m ukusuka kwelinye izinhlangothi ezintathu.

 • Ucingo lokukala luyadingeka ngenhloso yokukala kulingane ngendlela.
  Kudingeka ihhala ukuze kugqishwe kahle inhlabathi ngemumva kokudlala nje umzuliswano.
 • Ishidi lamaphuzu lisetshenziselwa ukurekhoda imiphumela noma amaphuzu.
 • Kusebenza ishejuli ye-round-robin noma yokukhipha.
  Indawo yokudlala
 • Inkundla
 • Kuba nezibalo ezehlukene zebanga ebafaneni/kwabesilisa emantombazaneni/nakwabesifazane.

Ukwakheka kweqembu nezindima.

Iqembu linabadlali abane, oyedwa wabo ongumholi. Umholi unquma indlela amalungu eqembu adlala ngayo.
Uma abantu abathathu bedlala neqembu labane, khona-ke umholi weqembu elinabadlali abathathu kuphela ukhomba emzuliswaneni ngamunye ukuthi umdlali ongekho ubezodlala nini. Uma iqembu liqala umdlalo ngabadlali abathathu kuphela, umdlali ongekho angase ajoyine iqembu noma nini phakathi nomdlalo, inqobo nje uma lokhu kwenziwa ekuqaleni komjikelezo.

Iqembu lingase libe nomdlali ozohlala ebhentshini, inqobo nje kumele kucace ukuthi ngubani umdlali osebhentshini, ngoba nguyena kuphela umdlali ovunyelwa ukuthatha indawo yelungu leqembu elithintekayo. Akekho umdlali osebhentshini ongajoyina iqembu ngemuva kokuthi umdlalo usuqalile, ngaphandle uma omunye wamalungu eqembu elimele, ehlaselwe ukugula noma engakukulungele ukuqhubeka nokudlala.
Uma kwenzeka kufika amalungu eqembu angaphansi kwamathathu, umdlalo awukwazi ukudlalwa, futhi iqembu elithintekayo lilahlekelwa amaphuzu.
Abadlali kumele baqhele ngebanga elifanayo ezigxotsheni.

Incazelo yomdlalo

Umdlali ngamunye uthola ama-skeetsamabili azophonswa. Abadlali ababili bama ngemumva komugqa ongasahlangothini lwabo.Abadlali bama ngemuva kwemigqa yokuphonsa yepani lokuqala lapho bephonsa ama-skeetslapho bezophosa noma bashaye amagoli epanini lesibili. Emzuliswaneni olandelayo, bashintshana ngezindawo ebesepanini lokuqala beye kwelesibili kanjalo ebekwelesibili baya kwelokuqala. Kumaqembu womabili, abadlali kufanele baqhele ngebanga elilinganayo kusiteki.Abadlali akumele bame ngaphezu kuka-1.8m kwesokudla noma kwesokunxele sephoyinti ngemuva kwesigxobo lapho bephosa.

Uma uphonsa i-skeet, umdlali angasondela emugqeni wokuphonsa, kodwa akumele anyathele noma aweqe umugqa wokuphonsa ngaphambi kokuba adedele noma aphose i-skeet. Ngenkathi ingalo iya phambili nomlenze mele uye phambili. Bangazungenzisa iqonde noma ivundle. Ngaphandle uma abaholi beqembu benquma ngenye indlela , iqembu elizophonsa kuqala libonakala ngale ndlela elandelayo:

Ngaphambi kokuthi kuqale umdlalo, abaholi beqembu ababili (noma umdlali weqembu ngalinye oqokwe umholi) bajikijela i-skeet ibanga elikaliwe ukuya esigxotsheni.

Abadlali ababili, oyedwa eqenjini ngalinye uphonsa enkundleni ecacile. Ibanga le-skeet yomdlali wokuqala liyalinganiswa. Sona -ke i-skeet siyasuswa futhi inkundla ibuyiselwe esimeni, emva kwalokho umdlali welinye iqembu uphonsa i-skeet sakhe futhi ibanga liyalinganiswa. Uma zibambene, abadlali bayaphonsa futhi.

Iqembu i-skeet salo esiba seduze nesigxobo yilo elinquma ukuthi yiliphi iqembu elidlala kuqala.

Abadlali bamaqembu womabili baphonsa iziketi zabo ezimbili ngendlela elandelayo.

Umdlali wokuqala eqenjini elidlala kuqala uphonsa iziketi zakhe ezimbili, alandelwe ngumdlali wokuqala kwelinye iqembu. Bese kuba yithuba lomdlali wesibili eqenjini lokuqala, owesibili kwelinye iqembu, kanjalo kanjalo.
Umholi weqembu unelungelo lokushintshisa abadlali bakhe indlela abadlala ngayo . Lokhu kungenziwa kunoma yisiphi isigaba phakathi nomdlalo.

Abadlali kufanele baphonse womabili ama-sketets, ngaphandle uma isethi (amaphuzu angama-23) etholwe besaphose kanye, lapho iqembu eliqhudelana nabo kumele libehlule lithole amaphuzu ongaphezulu kwawabo.

Uma iqembu lithatha wonke amaphuzu lisasele ne-skeetsesisodwa, umholi weqembu kufanele anqume ukuthi i-skeet esisele sizophoswa noma cha. Lokhu kufanele kwenziwe ngaphambi kokuba esinye siphoswe noma singabe sisabalwa.

Uma umdlali ephosa engekho endaweni efanele , kufanele aqede bese eqhubeka nokudlala ngendlela evamile, inqobo nje uma lokhu kungenzeki ekuqaleni komjikelezo.

Uma umdlali wokuqala ephonsa engekho endaweni efanele, khona-ke ama-skeetsabuyiselwa kuye, futhi awekho amaphuzu anikezwayo. Lapho nje umdlali wokuqala eqenjini eliphikisayo esephose i-skeet yakhe yokuqala, umzuliswano uthathwa njengosuqalile.

Uma amaphuzu agcwele etholwe ngesikhathi sokudlala, abadlali beqembu eliphikisayo kufanele baqhubeke nokudlala baze babe namaphuzu amaningu kuneqembu lokuqala. Ukaputeni weqembu elishaya amagoli nguye onqumayo ukuthi iqembu lakhe lizophonsa i-sketets, kodwa kuphela ngemva kokuba iqembu eliphikisayo seliphose womabili ama-sketets.

Imijikelezo

Iqembu i-skeet salo esiba eeseduze nesigxobo lidlala kuqala emzuliswaneni olandelayo.Uma kungekho asondele kongodingekayo kodwa kukhona elishaye amaphuzu ama-3 ngesikhathi somjikelezo, leloqembu yilo elipohnsa kuqala esiwombeni esilandelayo.

Uma kungekho ama-skeetsasondele ngokwanele (ngaphezu kuka-440mm kuya ku-460mm) esigxotsheni ukuze athole amaphuzu, kodwa iqembu elilodwa selithole lithole amaphuzu ama-3, lelo qembu lizodlala kuqala emzuliswaneni olandelayo.

Uma amaphuzu angu-23 esetholiwe, khona-ke umholi weqembu elishaya amaphuzu unelungelo lokunquma ukulandelana kokulingisa komzuliswano olandelayo.

Uma kukhona ukulingana kwamaphuzu, iqembu lokuqala elilele eduze kakhulu nesiteki liphonsa kuqala emzuliswaneni olandelayo. Uma iqembu lithola amaphuzu angaphezu kwangu-23, liyaqhuma, futhi kufanele liqale phansi emzuliswaneni olandelayo. Iqembu eliphumile akumele lifake kuqala emzuliswaneni olandelayo, ngaphandle uma lithole iphuzu elilodwa.

Umdlali angashintsha amaskeetsnoma nini phakathi nomdlalo, inqobo nje uma ezodlala uma kuyithuba lakhe.

Umzuliswano uqedwa lapho bonke abadlali sebephothulile noma bephose ama-skeetsabo futhi amaphuzu arekhodwa noma iqembu selithatha amaphuzu onke futhi iqembu eliqhudelana nalo lingasenawo ama-skeetselizowaphosa.

Imithetho kanye namagoli

Ucingo lokukala (calliper) luyadingeka ukuze kukalwe. Indawo kuphela engaphakathi kobubanzi obungu-440mm kuya ku-400mm ukusuka esigxotsheni ecatshangelwa izinjongo zokulinganisa, futhi lesi sigaba kufanele simakwe ngokucacile.

Ibanga phakathi kwe-skeet nesigxobo sikalwa kusuka kunoma iyiphi ingxenye yesigxobo ephumela ngaphezu kwesihlabathi ukuya endaweni eseduze noma ingxenye ye-skeet, noma ngaphezulu noma ngaphansi kwesihlabathi. Ngezinjongo zokulinganisa, ama-skeetsangase ambulwe okwesikhashana ukuze kutholwe iphuzu lawo eliseduze.

Uma i-skeet iphukile ngenkathi kudlalwa, ibanga phakathi kwesigxobo kanye nengxenye enkulu ye-skeet ephukile iyalinganiswa.

Amaphuzu aqoshwa abaholi beqembu ngemuva kokuthi wonke ama-skeets ayi-16 ephonsiwe noma aphucwa. Abaholi kufanele bahlole futhi baqinisekise amaphuzu omunye nomunye. Ukuthola (amaphuzu angu-3)

Uma isigxobo siphonswa phansi nge-skeet, amaphuzu angu-3 anikezwa iqembu umdlali walo oshaye esigxotsheni. Lokhu kwaziwa ngokuthi ukuwa.

Ukuwa nakho kutholwa uma isigxobo siwela ngenxa yokushaqeka okubangelwe i-skeet ewayo, noma siwiswe esinye i-skeet esiguqukile ngenxa yokuphonswa. (Ngenxa yokuwa, zombili izinhlangothi kufanele zingabi nanhlabathi.)

Uma isigxobo sishayiwe kodwa singawi ngoba sisekelwa i-skeet, unompempe noma umholi weqembu angase akhiphe ngokucophelela i(ama)skeet athintekayo. Uma isigxobo siwa, iqembu elishaya isigxobo linikezwa amaphuzu ama-3. Nokho:
Uma i-skeet isuswa ukuze kunqunywe ukuthi isigxobo sizowa yini, leso skeet kufanele sibekwe kabusha (sibuyiselwe) eduze nendaweni yaso yasekuqaleni.

Asikho isihlabathi esingasetshenziselwa ukusekela i-skeet, uma siginqika mele siyekwe kanjalo.

Uma i-skeet yomdlali weQembu A ishaya igudlula i-skeet ephonswe yilungu leQembu B bese isigxobo siwe, lokhu kuba amaphuzu ama-3 ethimba B. Okuphambene nakho kuyasebenza.

Uma i-skeet yomdlali ishaya esigxotsheni, kodwa isigxobo silokhu simile, isigxobo kufanele sibuyiselwe endaweni yaso yasekuqaleni ngaphambi kokuba kuphonswe i-skeet elandelayo ngaphambi kokuba kuphoswe I skeets esilandelayo.

Uma womabili Ithimba A kanye nethimba B ethola amaphuzu ayisithupha okushaya isigxobo, lawo maphuzu ayicishwa, futhi awekho amaphuzu aqoshwayo. Ezimweni ezinjalo, kubalwa amaphuzu okushaya eduze (uphuzu eli-1). Njalo, uma kuwa isigxobo ngaphandle kwalezo ezicishwa iqembu eliphikisayo, kubalwa amaphuzu ama-3.

Ukushaya eduze nesigxobo (iphuzu elingu-1)Kunakwa kuphela ama-skeets angaphakathi kwe-radius engu-460mm yesiteki ukuze athole amaphuzu. I-skeet ngayinye kule ndawo ibala iphuzu elingu-1, kuncike ezimweni ezilandelayo:

Iqembu elilodwa kuphela elingathola amaphuzu ngokuphonsa okuseduze nesigxobo emzuliswaneni, okungukuthi kuzobalwa i-skeets esisondele kakhulu esigxotsheni.

Uma i-skeet seQembu A silele ebangeni elifanayo ncamashi ne skeets seQembu B, lawo ma skeets ayacishwa engabibikho, Kanye nawo wonke amanye ama-sketets, futhi alikho iqembu elithola amaphuzu ngokuphosa eduze uma kunjalo.
Uma isigxobo sishaywa futhi i-skeet sifika endaweni lapho isigxobo kufanele sime khona, khona-ke leso skeet kufanele sigudluzwe siqonde lapho sidinga ukugudlulwa kancane (hhayi kuphela emaceleni, kodwa futhi phambili nangemuva). Uma enye i-skeet ilele endaweni efana nokuvimbela ukunyakaza kwe-skeet ukwenza indawo yesigxobo, khona-ke womabili ama-skeetskufanele asuswe.
Isethi (‘skof’)Isethi (noma ‘skof’) inamaphuzu angama-23. Iqembu elithole amaphuzu angu-23 ekupheleni komzuliswano liyawina kuleso siwombe. Iqembu elizowina lizonikwa amaphuzu angu-5. Uma womabili amaqembu ethola isethi emzuliswaneni ofanayo, iqembu ngalinye linikezwa ingxenye yenani lamaphuzu (amaphuzu angu-2.5). Nokho, lokhu akusho ukuthi ukulingisa kuzonqamuka ngokushesha nje lapho womabili amaqembu esethole amaphuzu alinganayo emzuliswaneni ofanayo. Amaqembu kufanele aphonse ama-skeet awo asele noma, uma ekhetha ukungaphosi, angase alahlekelwe amaskeet.

Amaphuzu agcwele abiwa kuphela uma wonke ama-skeets ayi-16 esephonswe noma aphucwa. I-skeet iyaphucwa uma umholi weqembu azisa iqembu eliphikisayo ukuthi i-skeet isiphucwe.

Umholi uphoqelekile ukuthi asho igama lomdlali olahlekelwa yi-skeet(ama) akhe. Isinqumo sokulahla i-skeet asikwazi ukushintshwa. Umholi weqembu angeke anqume ukuthi abadlali abangaphezu koyedwa kufanele mabaphucwe amaskeets kanyekanye.
Uma umdlali eshaya amaphuzu awo womabili iqembu lakhe kanye neqembu eliphikisayo nge-skeet yakhe yokuqala, lowo mdlali angaphonsa i-skeet yesibili noma afune ukuthi umdlali olandelayo eqenjini eliphikisayo kumele aphose ngaphambi kokuthi aphose. futhi. okusho ukuthi uzovunyelwa ukubamba iskeets esisodwa.

Nokho, uma umdlali ethatha onke amaphuzu nge-skeet yesibili, lapho-ke umdlali weqembu eliphikisayo angaphonsa noma alahlekelwe ama-skeets akhe ngaphambi kokuthi umdlali weqembu elithintekayo aphinde aphose . ‘Iyaqhuma’, futhi kufanele kuqalwe ekuqaleni emzuliswaneni olandelayo. Uma iqembu liqhuma, umdlalo uqhubeka njengokujwayelekile.Iqembu elithole amasethi amathathu kuqala liwina umdlalo. ‘Isethi’ eyodwa noma ‘i-skof’ ibala amaphuzu angu-5. Ubude besikhathi kulomdlalo akufanele uhlale isikhathi eside kunemizuzu engu-75. Kungashintshwa ibe yisikhathi esifushane (ubuncane bemizuzu eyi-10). Iqembu elihamba phambili uma isikhathi sesiphelile yilona eliwinile.

Uma umdlalo umiswa ngenxa yemvula, amasethi angadlalwanga ahlukaniswa ngokulinganayo phakathi kwamaqembu amabili. Amasethi aqhubekayo anikezwa amaphuzu ngokuvumelana nemiphumela ekupheleni komjikelezo wokugcina.

Iqembu elihola umzuliswano wokugcina lithola amaphuzu ama-3 esethi bese iqembu eliphikisayo lithola amaphuzu ama-2. Amasethi angadlalwanga ahlukaniswa ngokulinganayo phakathi kwamaqembu amabili, isib. Ithimba A lithole isethi engu-1 bese lihola ngo-18-13 kumaphuzu.

Izijeziso zokwephula umthetho

Umdlali akufanele anyathele noma eqe umugqa wokuphonsa ngaphambi kokuthi i-skeet ishiye isandla sakhe. Uma kwenzeka kuphulwa umthetho, unompempe uyanquma ukuthi i-skeet kufanele isuswe noma cha, nokuthi amaphuzu atholwe yileso skeet kufanele abalwe yini. Uma i-skeet isusiwe, awekho amaphuzu atholwa ngaleso skeets, futhi inkundla kufanele ibuyiselwe esimweni esuke ikuso ngaphambi kokuba i-skeet siphonswe.

Lapho bedlala, abadlali akumele baqhele ngo -1,8m ukuya kwesokunxele noma kwesokudla sephoyinti ngemuva kwesigxobo.
Uma umdlali angaba nomthelela endleleni evamile yomdlalo kube kubi eqenjini eliphikisayo, amaphuzu okujeziswa anganikezwa iqembu elingephulanga umthetho.

Uma iqembu lifika sekwephuzile, umdlalo ngeke udlalwe futhi umdlalo unikezwa iqembu elifike ngesikhathi. (Nokho, izinyunyana zingazenzela eyazo imithetho mayelana nabafika sekwephuzile.)

Uma unompempe eyala abadlali ukuthi baqhubeke ngemuva kokubambezeleka, kodwa elinye lamaqembu lenqaba ukuphonsa, lelo qembu lilah;lekelwa ngamaphuzu.

Umdlali onama skeets angahambisani nemithetho yomdlalo, unikezwa isexwayiso ngunompempe. Uma lowo mdlali ephinda esebenzisa lawo ma skeets, angase axoshwe emdlalweni.

Leave a Comment