Isango Legolide Umdlalo Wezingane

Lomdlalo obizwa ngokuthi isango legolide ungadlalwa ngabafana namantombazane. Abantu ababili bayakhethwa babambane ngezandla baziphakamisele phezulu ngenjongo yokwenza isango. Kubalulekile ukuthi laba ababili kube ngabantu abade ngethambo. Kuthi laba abanye bayafola benze umugqa owodwa khona bezokwazi ukuthi bangene ngokulandelana esangweni legolide elenziwe yilaba ababili ababambene izandla futhi baqala iculo elithi: Ngenani, Ngenani! Isango Legolide, Lifile, Lifile … Read more

Imincintiswano Yesintu Eyenziwa Emakhaya Yengoma

Umqhudelwane wamagosa yilapho khona amaqembu esuke eqhudelana khona lapho kusuke kuhlangene izigodi ezahlukene kanye namagosa ahlukene ngezigodi. Amagosa uma ngabe kunale miqhudelwane asuke ehambela ema 40, igosa ngalinye lisuke lihamba nabantu balo abalinganiselwa kuma 20. Ngibe nengxoxo noKhetha Shange ohlala eCongo kodwa wakhulela eMbumbulu esigodini sase Ngonyameni. Usichazele ngokwenziwa uma kuqhudelana amagosa ukuthi kubanjani fuhi … Read more

Hopscotch

Hopscotch is a game that is usually played by girls between the ages of six and eighteen. The game involves lots of jumping and balancing on one leg. It is fun to play, as well as a good form of exercise.The game of hopscotch can be played by two people, called “singles” or by four people, … Read more

One Hundred Stones

One hundred stones is a game which is played by girls of all ages. The game is played on a flat concrete surface and requires many firm stones and a player (stone used to play with). Playing one hundred stones builds hand-eye coordination and concentration. Ten year old Dylan Rose of Mariannridge Primary School explained … Read more

Umlabalaba

Most of this article is sourced directly from An Introduction to Umlabalaba by Edward L. Powe of the BLAC Foundation.  For more on his work, please visit www.blacfoundation.org where you can play an online Umlabalaba game developed by the Foundation. Umlabalaba (labyrinth in Zulu) is an intriguing “mind-building” Zulu board game that is often translated … Read more