Imidlalo Yezingane Yakudala, Jim Jim Bafana

Imidlalo yezingane yakudala ibe nendima enkulu ekukhuleni kwezingane zamantombazane nabafana. Lapha sizobheka owaziwa kakhulu ngokuthi uJim Jim Bafana. Lomdlalo muhle ngokuthi udlalwa yinoma ngabantu abangakhi. Bonke benza isikolela ngokuthi babambane ngezandla. Akekho umuntu oba yigosa kulomdlalo okuchaza ukuthi akekho odingeka ukuthi ame ngaphakathi esikokeleni. Uma sebenelisekile ukuthi isikokela sabo sime kahle bayaqala bacule bonke bathi: … Read more

Imidlalo Yakudala Yezingane

Imidlalo izingane zabafana kanye namantombazane ezazizijabulisa ngayo besakhula uma sebeqede ukwenza imisebenzi yasekhaya noma abafana belusa izimbuzi uma sebezikhaphele emadlelweni. Ezikhathini zakudala bebengenawo amathoyizi. Bebephuma emakhaya boze babuye ntambama sebeyovalela noma bexoshwa yimvula noma indlala. Bekuthi labo asebekhulakhulile babaqhathe, bebacija ukulwa ngenduku, bekuwumdlalo kubo kodwa bekuliwa ngoba bebeze baphume igazi kodwa babuye bagezane ingozi. Bebebuye … Read more

Imidlalo Yakudala Esadlalwa Yizingane Emakhaya

Emiphakathini kunemidlalo edlalwa izingane ezikoleni ngezikhathi zekhefu noma emakhaya. Lemidlalo yenza abantwana bahlale bephilile bangangenwa imikhuhlane kalula futhi ukudlala kuqaqa nemiqondo yabo, kanti yenza nemizimba iqine. Esikhathini samanje izingane azisayinaki lemidlalo ngenxa yokushintsha kwesikhathi njengoba sekwabakhona omabonakude, amabhayisikili, izimoto ezihamba ngamalahle, amakhompyutha, omakhalekhukhwini njll. Lezinto izona ezenza ukuthi izinga lokudlala imidlalo eyayidlalwa kudala lehle. Nansi … Read more

Ingxoxo ngomdlalo womlabalala nechess eThekwini

Ziningi izindlela umuntu azisebenzisayo ukuchitha isizungu ngemidlalo. Eminye ifuna ubuhlakani bokusetshenziswa kwengqondo ngokujulile eminye ilula. Singabantu sithakasela imidlalo ehlukahlukene kanti eminye imidlalo iveza kabanzi ngemvelaphi yethu. Esikhathini sakudala uma izinsizwa ziyozingela, izingane zazihlala zilalele indlela ugogo ayexoxa ngayo izingwanekwane noma lapho kuqhamuke indlela noma isu lokuqala umdlalo othize. Eminye yalemidlalo njengokusho komunye walaba esixoxisene nabo … Read more

Isipini tophu

Isipini tophu umdlalo odlalwa kakhulu ngabafana kodwa kwezinye izindawo namantombazane ayawudlala. Lomdlalo udlalwa abantu ababili noma ngaphezulu. Uma uzodlala lomdlalo kufanele ube nesipini tophu, nentambo ephothiwe ubude bayo buba yimitha noma ngaphansi. Esikhathini sakudala abafana babezakhela okuthi akufane nesipinithophu kodwa futhi siyatholaka nasezitolo ngemali elinganiselwa e-R1,50. Okunye okuqaphelekayo ngaso ukuthi ngesikhathi sakudala zazakhiwa ngokhuni kodwa … Read more

Iketango Umdlalo Wezingane

Lona umdlalo odlalwa futhi othandwa ngamantombazanyana asemancane, nabafana bayakwazi ukuwudlala uma bethanda, lomdlalo ubizwa ngokuthi amaketanga. Ungadlalwa ngabantwana cishe abayishumi noma ngaphansi kwalokho. Ukudlalwa kwawo Bonke abadlalayo babambana ngezandla benze indilinga, oyedwa bese engena phakathi kwalendilinga lona ufana negosa lomdlalo ngoba uyena ohola umdlalo lona. Kuba nezinto azishoyo kuthi abanye baphendule kulokho akushoyo. Kuba kanje: … Read more