Isango Legolide Umdlalo Wezingane

Lomdlalo obizwa ngokuthi isango legolide ungadlalwa ngabafana namantombazane. Abantu ababili bayakhethwa babambane ngezandla baziphakamisele phezulu ngenjongo yokwenza isango. Kubalulekile ukuthi laba ababili kube ngabantu abade ngethambo.

Kuthi laba abanye bayafola benze umugqa owodwa khona bezokwazi ukuthi bangene ngokulandelana esangweni legolide elenziwe yilaba ababili ababambene izandla futhi baqala iculo elithi:

Ngenani, Ngenani!
Isango Legolide,
Lifile, Lifile
Siyaliciciyela!
Okokuqala,
Okwesibili
Ngci!

Ngesikhathi becula laba abanye bayangena baphume ngokuhlukana bejikela ngemuva kwalaba abayisango. Uma sebefika kulendawo ebalayo kulomdlalo lowomuntu odlule ngesikhathi sebethi ngci bayambamba. Bese bembuza imibuzo njengokuthi, ukhethani inyama yenkukhu noma ikhekhe. Lezinto ezimbili zisuke sebehlukanisene laba abayisango ukuthi umuntu uzoba yini. Kuzothi angakhetha lowo obanjiwe bese eyoma ngemuva kwalomuntu akhethe uphawu lwakhe.

Kwenziwa lokhu baze baphele bonke abantu abadlalayo kuye nangokuthi bakhetha kuphi phakathi kwalezozinto ezinto. Kuyenzeka lamaqembu amabili enziwayo angalingani ngenxa yezinto ezikhethwayo ngabanye. Uma sebephelile bonke abantu kudwetshwa umugqa phansi amaqembu ame ngemuva komugqa aqondane.

Iqembu selizokhetha umuntu oyedwa ozolimela, ngaphambi kokuthi baqale ukudlala iqembu ngalinye liyacula kwasa kufisela lowo inhlanhla baze bamumbambathe ekhanda. Nali iculo labo:

Pretty girl, pretty girl
Ubuye nalo ikokoloshe
Elimathambo amhlophe qhwa, qhwa, qhwa.

Uma sebeqedile labo ababili bayadonsana, umuntu ukhetha lowo amthandayo nabonayo ukuthi angamhlula ngamandla. Kubonakale iqembu elizodonsa abaningi kunabanye kube yilo elihlonishwayo, babizwe ngamakhosi laba abaphumelele.

English Summary
Gold gate is one of the indigenous games that was very popular amongst girls. Boys can also play this game. Two people are chosen preferable the tall ones amongst the group, they form a gate by holding their hands upwards so that the others will pass through. The rest of the group forms a line and start going through the gate. The two that are holding hands sing a song while the others pass through. The person that will be passing the gate when the song ends is captured and is asked to choose between two things that each person chose as their identity pass. This can be a cake or chicken, whatever choice the captured individual chose it means they are part of that person group. This is done until the whole group is finished then they prepare to compete against each group by playing tag war.

Each group choose a person to represent them and they sing a good luck song for that person and they all have to pat that person on the head to give them strength. The winning group is crowned championed by capturing all group members of the other group.

By: Nelisiwe Hlongwane

Leave a Comment