Pinching game

According to Mrs. T Majiya, one child would hold out his/her hand to another one who would pinch the top backhand and another child does the same to another until the whole lot of children have their hands on top of each other. Contents 1 The person consulted 2 Who plays this game? 3 What … Read more

Tomatoes game

Ms. N Mlilo of eMachunwini says this game is named after a tomato plant. Contents 1 The person consulted 2 Who play this game? 3 What is used to play this game? 4 When is this game played? 5 Where is this game played? 6 How is this game played? 7 Custom associated with this … Read more

Setting bulls to fight

Mr. N. Sibiya said that each boy will bring a bull from his herd and two bulls will be placed facing each other. Bulls are bovine males not yet castrated. These were kept so that the cows will reproduce and the herd will grow in number. Setting bulls to fight was a very big deal. … Read more

Umdlalo Wengqathu

Ingqathu umdlalo odlalwa yizingane zamantombazane isikhathi esiningi kodwa nezabafana seziyawudlala manje lomdlalo. Udlalwa ngabantu abathathu noma ngaphezulu. Ingqathu yakhiwa ngohlobo lotshani olubizwa ngengongoni noma isikhonko. Kukhethwa lolutshani ngoba luqinile futhi intambo ihlala isikhathi eside. Lolutshani luyalukwa ngamantombazane, uma eseqedile kubalulekile ukuthi baqale bayicwilise isikhashana emanzini abandayo ukuze iqine bese bedlala ngayo imanzi ukuze ibe nomfutho … Read more