Ukubhukuda echibini

Ukubhukuda ukungena echibini nasesigwedlweni. Ingxenye yechibi enamanzi amaningi, umfula. UMnumzane Ngema unikeze incazelo ngalomdlalo wokubhukuda.

Okuqukethwe

  • Umuntu okukhulunywe naye
  • Ngubani odlala lomdlalo?
  • Yini esetshenziswa ukudlala lomdlalo?
  • Udlalwa nini lomdlalo?
  • Udlalwa kuphi lomdlalo?
  • Udlalwa nini lomdlalo?
  • Isitayela sokuzenzela-freestyle
  • Ukutshuza emanzini
  • Umdlalo wengwenya
  • Usizo lwalemidlalo

Umuntu okukhunywe naye.

Kwakhulunywa noMnumzane A Ngema mayelana nokuthi udlalwa kanjani lomdlalo futhi obuye wacacisa ngamanye amagama ahambisana nalomdlalo.

Ngubani odlala lomdlalo?

Lomdlalo udlalwa ngabafana uma sebephumile emadlelweni.

Yini esetshenziswa ukudlala lomdlalo?

Lomdlalo udlalwa endaweni elichibi noma engumfula.

Udlalwa nini lomdlalo?

Lomdlalo udlalwa phakathi ngezinsuku zasehlobo uma kushisa.

Udlalwa kuphi lomdlalo?

Lomdlalo udlalwa echibini. Imifula eminingi kuleli inamachibi amancane noma amakhulu. Abafana babevamise ukwalusa imfuyo lapho kunomfula eduze ukuze bakwazi ukubhukuda. Le imidlalo babeyidlala ngesikhathi sokubhukuda. Abafana baqale bahlole uma ichibi lingenabungozi noma izilwane eziyingozi kulo. Babheke ukujula kwechibi ukuthi ngabe lizolunga yini. Bese beqa endaweni ephephile echibini lapho kungekho khona amatshe. Babeklela (beshaye ulayini) bese begxumela echibini, kuqale izandla ukungena emanzini.

Udlalwa kanjani lomdlalo?

UMnumzane A Ngema uthi ukuzidlalela ngesitayela sakho, phecelezi freestyle singenye yezindlela zokubhukuda ezenziwa yizingane. Ingane ngayinye izoshaya amanzi njengoba ifisa. Ingane intanta emanzini ngesisu bese ishaya amanzi isebenzisa izinyawo ngenkathi igwedla indlela ngezandla  ezihambisa amanzi ngemuva bese umzimba uqhubekela phambili. Izingane zazilayina  zingene echibini ngesikhathi esisodwa zincintisane ngokuqeda kuqala. Bekungekho mklomelo walowo owinile kwazise izingane bezizidlalela zodwa.

Isitayela sokuzenzela-freestyle

Le ndlela yayihilela ukubhukuda ngokushaya amanzi usebenzisa izinyawo. Abafana babeklelisana bese beqala ngesikhathi esisodwa ukusuka kolunye uhlangothi kuya kolunye bencintisana ngesikhundla sokuqala. Owokuqala ukuqeda ukunqoba futhi uyaziqhenya ngokushesha kunabo bonke abanye abafana yize kungekho mklomelo onikiwe ngalokhu.

Le indlela yokubhukuda ngokushaya amanzi usebenzisa izinyawo. Abafana babeklelisana bese beqala ngesikhathi esisodwa ukusuka kolunye uhlangothi kuya kolunye bencintisana ngesikhundla sokuqala. Owokuqala ukuqeda, ukunqoba uyaziqhenya ngokushesha kunabo bonke abanye abafana yize kungekho mklomelo onikiwe ngalokhu.

Ukutshuza emanzini

Ukutshuza ngenye indlela yokubhukuda. Abafana babuye bancintisane ngokuhamba phambili kakhulu. Baklela balandelana bese behla besuka kolunye uhlangothi lwechibi baye kolunye. Owokuqala ukuqeda uyawina. Lapho zitshuza zigxumela phezu  kwedamu kuqala bese zigwedla ngaphansi kwamanzi.

Umdlalo wengwenya

Abafana badlala umdlalo wengwenya echibini. Kukhethwa umfana oyedwa ukuthi abe yingwenya. Ushelela ngaphansi kwamanzi bese ebamba abanye abafana lapho bebhukuda. Labo ababanjiwe baphinde babe izingwenya babambe abanye kuze kubanjwe wonke umuntu abe yingwenya. Ngemuva kwalokho babezoqala kabusha bese omunye umfana eqala ukuba yingwenya.

Usizo lwalemidlalo

Imifula eminingi KwaZulu igcwele izingwenya eziyingozi ngoba zidla abantu. Lo mdlalo wafundisa abafana ukuthi baqaphele izingwenya futhi bazi ngobungozi bazo. Ukubhukuda nge-freestyle kufundise abafana ukubhukuda njengochwepheshe ukuze bakwazi ukubhukuda emfuleni ogcwele.

Umthombo

Icashunywe embhalweni weMasters ebhalwe nguVictoria Mkhize weSikole SesiZulu, eNyuvesi YaKwaZulu-Natali Iqondiswa ngoSolwazi uP.J. Zungu noV. Prabhakaran.

Leave a Comment