Umdlalo Umagalobha

Lomdlalo udlalwa amantombazane. Kulomdlalo kubakhona amaqembu amabili. Umagalobha wakhiwa ngokusantanjana ihlanganiswe ukuze ivaleke bese ivuleka esiphakathini. Uma sekudlalwa abantu ababili abavimbile. Intambo bayibeka ezindaweni ezithize zemizimba yabo abayiphathi ngezandla, njengokuthi bayiqalisa emadolweni intambo, ikhuphuke njalo ize ifike ekhanda noma ezandleni. Lokhu kubizwa ngokuthi kusemoyeni, kuyangokuthi nivumelane ngani ngesikhathi umdlalo usaqala. Bese bekhethana ngamaqembu nakhona bakhethana … Read more

Ukuzingela Nokudoba, Amatshezulu High School

Esikhathini sakudala ukuzingela kwakuyingxenye ebalulekile yempilo ebantwini besilisa. Babezingela ukuthola inyama kanye nokuthi basebenzise isikhumba senyamazane ukwenza okokugqoka njengamabheshu kanye nokumbatha uma belele. Kuhambe kwahamba ukuzingela kwangabe kusavunyelwa ukuthi abantu bakwenze ngoba izilwane bezincipha obekuzogcina sekwenza ukuthi zingabe zisatholakala eNingizimu Afrika. Lomthetho awubenzanga abantu ukuthi bayeke ukuzingela, baqala ukukwenza ngokuntshontsha njengokuthi bavuke ekuseni kakhulu uma … Read more

Ukuzingela

Ukuzingela kuwumdlalo njengeminye imidlalo ongabala kuyo imidlalo kanobhutshuzwayo, indlamu kanye neminye eyenza abantu bahlale bethokozile. Lomdlalo nawo uyabagwema abantu ekwenzeni izinto ezingalungile njengokuzinikela ekusebenziseni izidakamizwa kanye nasebugebengwini. Abantu abazingelayo babizwa ngokuthi amaphisi bazingela izinhlobonhlobo zezinyamazane kanti iningi lazo zitholakala emahlathini kanye nasezimobeni. Labo abasuke beyozingela baba amaqembu ahlukahlukene ukwenzela ukuthi uma iqembu ebelihamba phambili lihlulekile … Read more

Ukucupha Umgogo

Umgogo umdlalo odlalwa abafana uma belusile emadlelweni. Lena indlela yokuchitha isizungu nokuthi bathola nento abazoyidla ngoba kusuke kukude emakhaya ukuthi bayodla khona. Imigogo bacupha ngayo ukuze babambe izinyoni. Akuzona zonke izinyoni ezidliwayo. Umgogo ucushwa kanje: Uqala ngokubheka ukuthi kuleyondawo zikhona yini izihlahla ezihlangene lapho izinyoni zithanda ukuhlala khona. Into okuqalwa ngayo ukuhlanza indawo lapho kuzocushwa … Read more

Ubhedu, Umdlalo Odlalwa Ngabafana Ekwaluseni

Ukuthatha ubhedu! Lona umdlalo odlalwa ngabafana abasakhula noma asebezongena ezingeni lobunsizwa. Lomdlalo uyamaniswa kakhulu nenyama ngoba wenzeka ngesikhathi lapho abafana belusile kanti ngalapho belusele ngakhona kukhona umuzi okuhlatshwe khona inkomo. Kuthi sekuyoshona ilanga abafana bagudlele ngakulowomuzi ekuhlatshwe kuwona ukuyobusa. Ezikhathini zakudala namanje kweminye imiphakathi kusenziwa ukuthi abantu babengalindi izimemo kodwa kwakuya noma ngabe ubani emphakathini … Read more

Traditional dancing game

Ms. G Mkhize says in this game children would sing, clap hands, and one of them would be in the formed circle and dance in a traditional way. Sometimes children would wear traditional attire as they dance. Contents 1 The person consulted 2 Who play this game? 3 What is used to play this game? … Read more