Ukwenza inkomo ngobumba

UMnumzane S Mkhali wase-Ophepheni, eHighflats unikeze incazelo ngokwakhiwa/ kwenziwa kwezinkomo zobumba. Ubumba lusetshenziswa kulomdlalo. Ubumba uhlobo lodaka olumbiwa eduze komfula. Lolu daka lunombala onsundu. Luyaxutshwa ukuze lubebushelelezi.

Okuqukethwe

  1. Abantu okukhulunywe nabo
  2. Ubani odlala lomdlalo?
  3. Yini esetshenziswayo ukudlala lomdlalo?
  4. Udlalwa nini lomdlalo?
  5. Udlalwa kuphi lomdlalo?
  6. Udlalwa kanjani lomdlalo?
  7. Izinkolelo/imikhuba eyamene nalomdlalo
  8. Umthombo

Abantu okukhulunywe nabo

Umcwaningi uthintane noMnu S Mkhali wase-Ophepheni, eHighflats onikeze incazelo yokuthi udlalwa kanjani lo mdlalo.

Ubani odlala lomdlalo?

Lomdlalo udlalwa abafana abasukela eminyakeni emihlanu kuya kwengu-12.

Yini esetshenziswayo ukudlala lomdlalo?

Lomdlalo udlalwa kusetshenziswa udaka noma ubumba.

Udlalwa nini lomdlalo?

Umdlalo udlalwa emini unyaka wonke.

Udlalwa kuphi lomdlalo?

Abafana babedlala lomdlalo uma besemadlelweni belusa izinkomo noma lapho beziphumulele emakubo. Udlalwa ngasemfudlaneni / emfuleni ukuze bakwazi ukuhlanganisa ubumba kahle futhi balugcine lumanzi.

Udlalwa kanjani lomdlalo?

Abafana bayaphuma bayomba ubumba. Imvamisa lwalutholakala eduze nemifula noma emhosheni ovulekile. Izinkomo zobumba zazizobunjwelwa ngasemfuleni. Babethanda ukubumba izinkunzi ukuze kuthi uma beqedile abafana bazisethele lezi ukulwa (bedlale ngokulwa ngazo). Lokhu kwenzeka ngemuva kokuthi izinkunzi sezome kahle okuthatha izinsuku ezifika kwezintathu. Ngemuva kwalezi  zinsuku ilapho abafana bezosebenzisa khona izinkunzi zabo.

Ngesikhathi sokulwa, izinkunzi zizophathwa ngesandla  abanikazi bazo bagqugquzele impi. Baqinisa izimpondo ezizokwehla kancane kancane uma ziqhubeka zilwa. Inkunzi eyephukelwa izimpondo zombili kuqala kuthiwa yiyo ehluliwe.

Izinkolelo/imikhuba eyamene nalomdlalo

Ukwenza izinkomo zobumba kungumdlalo omuhle kakhulu ngoba kuqeqesha abafana ukuthi babe nobuciko bezandla futhi bekwazi ukwenza eminye imisebenzi yobuciko njengochwepheshe. Njengoba bezijwayeza ukwenza , bagcina sebenza imisebenzi emihle yobuciko sebebadala. Kulula ukubona umfana ongakwazi ukwenza umsebenzi wobuciko. Noma ephatha ezinye izinto, uyingozi futhi izandla zakhe aziqinile

Umthombo

Ithathwe eziqwini zeMasters ezenziwe nguVictoria Mkhizee School of IsiZulu, eNyuvesi yaKwaZulu-Natali. Iqondiswa ngoSolwazi uP.J. Zungu noV. Prabhakaran.

Leave a Comment