Nandisa emgwaqweni

Ukuphefoma emgwaqeni okwaziwa ngokuthi i-street performance noma i-busking ngolwasemzini into ejwayelekile futhi endala kakhulu. Ngokuchaza kochwepheshe, iningi labantu abakhetha ukuvuka ekuseni, bashiye imindeni bangaloke bezibuza beziphendula ngesimo sezulu kodwa baphokophele ukuyoveza amakhono abo emigwaqeni basuke bedushwa ilukuluku lokubeka isinkwa etafuleni ukuze izingane zidle zihambe ziye esikoleni. Lena ingeyinye yezindlela abantu abazama ngayo ukuziphilisa esimweni somnotho … Read more

Gumboot Dance – A shared South African story

There is a lot that South Africans can be proud of. South Africans are revered internationally for their ability to turn lemons into lemonade and to be innovative in the face of adversity. One such innovation that South Africans can be proud of is gumboot dance. Today, it is common to find people orderly grouped, … Read more

Indaba Yesicathulo – Gumboot Dance

Ziningi izinto abantu baseNingizimu Afrika abangaziqhenya ngazo.  Abantu baseNingizimu Afrika baziwa njengabantu abakwazi ukunqoba futhi bathole izizathu zokuncokola ukuze impilo iqhubeke phambili, yize bebhekene nezingqinamba. Ezinye zezinto abantu baseNingizimu Afrika abangaziqhenya ngazo umdanso obizwa ngokuthiwa ‘isicathulo’, phecelezi i-gumboot dance. Sekuyinto ejwayelekile ukubona abantu beshaye umfaniswano wabasebenzi basezimayini badansa lo mdanso, bedansela izivakashi zakumazwe angaphandle nezakuleli. … Read more