Indaba Yesicathulo – Gumboot Dance

Ziningi izinto abantu baseNingizimu Afrika abangaziqhenya ngazo.  Abantu baseNingizimu Afrika baziwa njengabantu abakwazi ukunqoba futhi bathole izizathu zokuncokola ukuze impilo iqhubeke phambili, yize bebhekene nezingqinamba.

Ezinye zezinto abantu baseNingizimu Afrika abangaziqhenya ngazo umdanso obizwa ngokuthiwa ‘isicathulo’, phecelezi i-gumboot dance. Sekuyinto ejwayelekile ukubona abantu beshaye umfaniswano wabasebenzi basezimayini badansa lo mdanso, bedansela izivakashi zakumazwe angaphandle nezakuleli.

Lo mdanso waqumbuka kubasebenzi basezimayini ngeminyaka yako-1900. Osolwazi bomlando uma bechaza, bathi ‘isicathulo’ asiqhumukanga ngenhloso yokunandisa njengoba sekwenziwa namuhla. Kepha saqhumuka ngokuba yiqhinga lokunqoba inkinga abasebenzi basezimayini ababebhekene nayo ngalezo zikhathi. Ngaleyo minyaka abasebenzi basezimayini babengavumelekile ukukhuluma noma ukucula emigodini yasezimayini. Impela kwakubekwe imithetho ebanqabela ukuxhumana.

Ngokubhekana nensakavukela yokweswela indlela yokuxhumana, abasebenzi bakha icebo lokushaya isicathulo, bashaye izandla kanye nesifuba ukuze baxhumane. Saqhamuka kanjalo ke ‘isicathulo’.

Into enhle ngesicathulo ukuthi umdanso owavela ngezizwe ezahlukahlukene. Ngokwendlela yokuhlala ezimayini nokwakheka kwabasebenzi ngalezo zikhathi, kwakuxubene abantu ababevela kuwo wonke amaqewa asezweni laseNingizimu Afrika. Ngakho-ke, amaZulu, amaXhosa, abeSotho kanye nezinye izizwe zaba negalelo ekwakheni ‘isicathulo. Ukuhlala emahostela ngokuxubana kwakha usikompilo olusha, kwazise phela futhi iningi lamadoda ayesebenza ezimayini ayehlala kude nasemakhaya awo. Isicathulo sixoxa okuningi ngalezo zikhathi.

Yize kukhona abantu abakhala ngokuthi isiko nezindlela zokwenza zakudala ziyashabalala, ziningi izizathu zokuhlalela ethembeni uma kuphathwa eyesicathulo.

Abantu abasha abadansa sona ‘isicathulo’. Uma abantu abasha bethu beqhubeka nokwenza nokuthanda lokho okuyimvelo yakithi, liqhakazile ikusasa lethu.

 

Phela ‘isicathulo’ sesiyingxenye yosikompilo laseNingizimu Afrika kanti singezinye zezinto esizigqaja ngazo. Ngakho-ke angeke kube lula ukuthi sisilahle. Kubalulekile ukukhumbula ukuthi kungumsebenzi wethu sonke ukugcina amagugu ezwe lethu.

 

Leave a Comment