Nandisa emgwaqweni

Ukuphefoma emgwaqeni okwaziwa ngokuthi i-street performance noma i-busking ngolwasemzini into ejwayelekile futhi endala kakhulu.

Ngokuchaza kochwepheshe, iningi labantu abakhetha ukuvuka ekuseni, bashiye imindeni bangaloke bezibuza beziphendula ngesimo sezulu kodwa baphokophele ukuyoveza amakhono abo emigwaqeni basuke bedushwa ilukuluku lokubeka isinkwa etafuleni ukuze izingane zidle zihambe ziye esikoleni.

Lena ingeyinye yezindlela abantu abazama ngayo ukuziphilisa esimweni somnotho esingasebenzile nanoma ubani.

Into enhle ngama-street perfomances ukuthi axoxe indaba enkulu ngosikompilo nenhlalo yabantu dolobha ngadolobha, noma ndawo ngandawo.

ITheku ke, idolobha lethu elihle, lingesale ngaphandle. Nanka ama-video amabili athwetshulwe nguPhindiswa Dhlamini akhombisa ezinye zezinsizwa ziphefoma emgwaqeni, zenza umdanso we-gumboot dance, onomlando omuhle kakhulu eNingizimu Afrika.

Brief overview
Some historians infer that street performances are as old as civilisations. Street performances can tell great stories about the culture of each location and therefore serve as great educational mediums for those interested in learning more about each area. The article above showcases street performances recorded in Durban in December 2017 by Phindiswa Dhlamini. The men mainly do gumboot dance technique, a common performance art form in South Africa.

Leave a Comment