Nandisa emgwaqweni

Ukuphefoma emgwaqeni okwaziwa ngokuthi i-street performance noma i-busking ngolwasemzini into ejwayelekile futhi endala kakhulu. Ngokuchaza kochwepheshe, iningi labantu abakhetha ukuvuka ekuseni, bashiye imindeni bangaloke bezibuza beziphendula ngesimo sezulu kodwa baphokophele ukuyoveza amakhono abo emigwaqeni basuke bedushwa ilukuluku lokubeka isinkwa etafuleni ukuze izingane zidle zihambe ziye esikoleni. Lena ingeyinye yezindlela abantu abazama ngayo ukuziphilisa esimweni somnotho … Read more