Types of Traditional Dance

The Zulu people have many traditional dances which they used to dance. Their dances are different and they are danced in different occasions. Contents 1 The Bull Dance 2 The Hunting Dance 3 The Dance of the Small Shield 4 Umqhogoyo 5 Umbhekuzo 6 Umghebulo 7 The ilikhomba 8 IsiZulu Summary The Bull Dance A … Read more

Traditional Zulu Dance

Ijadu Ijadu uhlobo lwengoma noma ukusina olwenziwa uma kunomcimbi wesintu ekhaya ikakhulukazi, umcimbi othinta idlozi okungaba umemulo, umsebenzi wokubuyisa umnumzane wekhaya osewashona noma umshado. Ijadu luwuhlobo lwengoma engasheshi uma isinwa futhi namaculo akhona awasheshi ngoba lwaqalwa abantu abadala besilisa okwakuthi uma bezinamele kulowomcimbi noma bebonga impatho kulowomuzi abasuke bemenywe kuwo basine. Uma kuculwa iculo lejadu … Read more

Mlu Zondi – Dancer, Performance Artist

Mlu Zondi, 34 year old male who is born-and-bred in Durban, is the 2010 Standard Bank Young Artist Award winner for dance. This dynamic, out-of-the-box performer moves seamlessly between the stage, gallery and public spaces, and challenges the boundaries of the dance discipline with his cutting edge performance art, videos and multimedia installations. “As a young artist, winning … Read more

Imincintiswano Yesintu Eyenziwa Emakhaya Yengoma

Umqhudelwane wamagosa yilapho khona amaqembu esuke eqhudelana khona lapho kusuke kuhlangene izigodi ezahlukene kanye namagosa ahlukene ngezigodi. Amagosa uma ngabe kunale miqhudelwane asuke ehambela ema 40, igosa ngalinye lisuke lihamba nabantu balo abalinganiselwa kuma 20. Ngibe nengxoxo noKhetha Shange ohlala eCongo kodwa wakhulela eMbumbulu esigodini sase Ngonyameni. Usichazele ngokwenziwa uma kuqhudelana amagosa ukuthi kubanjani fuhi … Read more