Imithelela Emibi Yokushintsha Kwesimo Sezulu Ezindaweni Zasemaphandleni

Izindawo zasemaphandleni zinodedangendlale bezindawo zokulima. Iningi labantu basemaphandleni basaziphilisa ngokudla abakulimile ukuxosha ikati eziko. Izitshalo eziningi zilinywa ngesikhathi sasehlobo ngoba kusuke kulindeleke ukuthi kube nezimvula ukuze ukudla kukhule kahle emasimini. Kuningi okungasahambi kahle njengokuthi isivuno asisesihle ngenxa yesimo sezulu esiguquguqukayo. Ezindaweni zasemaphandleni uma kuqala inyanga kaNcwaba wonke umuntu usuke elungisa amageja akhe kuthi labo abalima … Read more

Izindlela Zokulima Nemfuyo, Sibusisiwe High School

Ukulima nemfuyo Kuqala izulu lalina futhi laliguqubala kakhulu izulu. Umsebenzi wokulima abantu abaningi baweyamanisa nabantu besifazane kodwa ezikhathini zakudala kwakubalulekile ukuthi umnumzane wekhaya aye ensimini yakwakhe kuthi abantu besifazane bona basale ekhaya noma basize kodwa kube nguye obaholayo. Nemfuyo yayidlala indima enkulu ezimpilweni zabantu emphakathini. Babefuyile izinkomo, amagusha kanye nezimbuzi abanye nezinkukhu. Izinkomo zazisetshenziswa ekulimeni … Read more

Ingadi Yomndeni

One Home, one Garden Abezolimo bayagqugquzela ezindaweni zasemakhaya ukuthi imindeni ibe nezingadi emakhaya okungenani ingadi eyodwa ikhaya nekhaya ukuze kugwemeke indlala emakhaya. Loluhlelo selunesikhathi lwaqala kanti futhi abezolimo banikela ngezimbewu kuyona yonke imindeni ukwenza kubelula ukuthi baqalise ngazo ukwenza izingadi zezaqathe emakhaya abo. Contents 1 Ukwenziwa Kwengadi 2 Ukwakha Ibhede 3 English Summary 4 Family … Read more