Izinqinamba ezimbekene nentsha

Abantu abasha babhekana nezinselela eziningi nsukuzonke ikakhulukazi uma sibheka amathuba omsebenzi. Kulesi siqheshana sibheka izinto ezinomthelela wezinkinga noma iziqhinamba ezibhekana nabantu abasha. INingizimu Afrika yonkana ibhekene nesikhathi esibi sokwentuleka kwamathuba emsebenzi okuyinto eyingcindezi kakhulu kubantu abasha bakuleli. Ukufunda kukodwa nje abafundi abaningi babhekani ngezinkinga zezimali zokuqhuba izifundo zabo. Abanye babasenhlanhleni yokufunda ngemali kahulumeni i-National Student Financial Aid Scheme (NSFAS) kepha nakhona lapho isikhathi esiningi abafundi abanngi bawuthola kanzima. Sekwaba isikompilo ukuthi uma uqala unyaka abafundi abaningi emanyuvesi ahlukene babhikishele ukungayithoi imali ka-NSFAS nezinye izidingo okugcina kudala udlame nokucekeleka kwempahla ezikhungweni zemfundo ephakeme. Minyaka yonke amanyuvesi aba nemibhikiso into ebinganjwayelekile phambilini nangesikhathi kuqala ama-2000. KwaZulu Natali kwakuyi i-Durban Institute of Technology esekuyinyuvesi ngemuva kokushikwa kwegama ngo-2006 yaba i-Durban University of Technology akwakwenzaka ibe nemibhikisho kepha manje sekuyinto yaminyaka yonke.

Uhulumeni uke abike ukuthi imali ayikho yokufundisa bonke abafundi abadinga uxhaso lwezimali nokuthi iningi imali akumele ikhokhwe abantu abasha abafundiswa u-NSFAS. Kepha uma ubheka kahle abantu abazuza ku-NSFAS akulula ukuba babuyise imali abafunda ngayo ngoba abasebenzi. Phambili umuntu ubenethemba lokuthi uma efundile uzowuthola kalula umsebenzi kepha manje sekuyefana nje. Uma ufundile abaqashi bafuna ube nesipiliyoni kepha ukuthola sona leso sipiliyoni inkinga ngoba baningi abantu abafundile abahlezi namajazi abo abafuna sona leso sipiliyoni.

Ziningi izinselelo ezibhekene nabantu abasha, abafundile bahleli emakhaya namajazi abo imisebenzi ayitholakali. Izinkampani zifuna isipiliyoni seminyaka kugcine kunzima ukuqashwa kwabaneziqu. Uhulumeni kusamele ayifakele izibuko iminyaka yesipiliyoni esifunekayo kubantu abasha.

Article Overview

They are many issues and challenges facing the youth of day. Before, one mostly needed to get through university for things to improve, but nowadays even getting your degree comes with a lot of hurdles, including financial struggle. Although, NSFAS tries to assist there are too many students who needs assistance, which has led to many protests in universities across the country. Employment is the next challenge after graduation as many companies required experience which many graduates lack.

Leave a Comment